Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
116 935 € 119 726 € 136 255 € 143 936 € 184 999 € 164 747 € 132 871 € 126 969 € 147 306 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
48 131 € 58 341 € 70 217 € 87 643 € 112 846 € 114 716 € 100 887 € 100 887 € 103 225 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
48 131 € 58 341 € 70 217 € 87 643 € 112 846 € 114 716 € 100 887 € 100 887 € 103 225 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
48 131€ 55 008€ 61 884€ 68 761€ 75 638€ 82 515€ 100 887€ 101 657€ 103 225€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 333€ 8 333€ 18 882€ 37 208€ 32 201€ -770€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
68 804 € 61 385 € 66 038 € 56 293 € 72 153 € 50 031 € 31 984 € 26 082 € 43 649 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
44 838 € 47 909 € 52 518 € 41 449 € 40 497 € 37 215 € 29 335 € 21 187 € 33 044 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
44 180€ 47 274€ 51 912€ 40 799€ 39 948€ 37 035€ 29 084€ 20 755€ 33 044€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12€ 22€ 41€ 4€ 251€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
646€ 613€ 606€ 609€ 545€ 180€ 432€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
23 966 € 13 476 € 13 520 € 14 844 € 31 656 € 12 816 € 2 649 € 4 895 € 10 097 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
23 966€ 13 476€ 13 520€ 14 844€ 31 656€ 12 816€ 2 649€ 4 895€ 10 097€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
116 935 € 119 726 € 136 255 € 143 936 € 184 999 € 164 747 € 132 871 € 126 969 € 147 306 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 973 € 24 702 € 47 050 € 55 315 € 80 282 € 69 485 € 126 530 € 125 724 € 145 290 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 59 132 € 23 415 € 30 763 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 59 132€ 23 415€ 30 763€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 755€ 1 755€ 1 755€ 1 755€ 1 755€ 1 755€ 1 960€ 1 899€ 1 849€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
16 308€ 38 656€ 46 921€ 71 888€ 61 091€ 65 434€ 109 937€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-6 729 € -22 348 € -8 265 € -24 967 € 10 797 € -4 343 € -44 499 € 100 410 € 115 974 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
98 962 € 95 024 € 89 205 € 88 621 € 104 717 € 95 262 € 6 341 € 1 245 € 2 016 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
98 962 € 95 024 € 89 205 € 88 621 € 104 677 € 93 769 € 6 341 € 1 245 € 2 016 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 179€ 34€ 33€ 35€ 1 688€ 719€ 2 243€ 479€ 293€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 537€ 1 827€ 1 490€ 1 233€ 787€ 1 081€ 623€ -447€ 663€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
275€ 266€ 266€ 260€ 720€ 742€ 262€ 283€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
95 971€ 92 897€ 87 416€ 87 353€ 101 942€ 91 249€ 2 733€ 951€ 777€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
40€ 1 493€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci