Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
342 188€ 2 104 992€ 1 768 814€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 182 361 € 2 105 070 € 1 768 880 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
38 534€ 257 091€ 1 201 447€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
303 654€ 447 978€ 567 433€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
840 173€ 1 400 001€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 173 299 € 1 289 991 € 1 613 419 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
234 814€ 209 033€ 1 078 875€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
272 215€ 204 859€ 255 740€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
35 077€ 107 011€ 78 514€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
85 815 € 89 888 € 90 029 €
16
E.1.
Mzdové náklady
65 735€ 65 857€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
85 815€ 23 139€ 23 182€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 014€ 990€
20
F.
Dane a poplatky
120€ 9 037€ 11 630€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 274€ 17 651€ 76 354€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 274€ 17 651€ 76 354€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
253 341€ 647 801€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
280 643€ 4 711€ 22 277€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 062 € 815 079 € 155 461 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-199 918 € 184 166 € 355 751 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
-78 € -76 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-78 € -76 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
-78€ -76€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 504 € 69 249 € 77 294 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 204 € 62 317 € 69 242 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 204€ 62 317€ 69 242€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 300€ 6 932€ 8 052€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 504 € -69 327 € -77 370 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 558 € 745 752 € 78 091 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 164 065 € 17 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 164 065€ 17 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 598 € 581 687 € 60 130 €