Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HKS, s.r.o.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 718 967€ 14 510 948€ 9 895 050€ 5 568 999€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 714 362 € 14 510 618 € 9 895 051 € 5 568 999 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 203 596€ 6 146 035€ 5 218 354€ 2 766 538€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
153 963€ 236 236€ 41 440€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 356 803€ 8 128 347€ 4 635 257€ 2 802 461€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 311 827 € 14 248 536 € 9 553 102 € 5 434 303 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 892 376€ 5 126 135€ 4 282 548€ 1 185 178€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
248 460€ 224 226€ 78 128€ 976 274€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
795 215€ 755 560€ 565 866€ 470 386€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
40 049 € 14 394 €
16
E.1.
Mzdové náklady
28 280€ 9 053€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 381€ 3 184€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 388€ 2 157€
20
F.
Dane a poplatky
896€ 1 376€ 65€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 453€ 14 147€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 453€ 14 147€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-9 806€ 9 806€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 315 184€ 8 102 892€ 4 626 495€ 2 802 465€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
402 535 € 262 082 € 341 949 € 134 696 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
421 508 € 276 350 € 333 252 € 134 700 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 605 € 330 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 598 € 297 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 598€ 297€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 33€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
111 213 € 68 006 € 88 953 € 29 804 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
89 871 € 44 132 € 68 942 € 18 518 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
89 871€ 44 132€ 68 942€ 18 518€
52
O.
Kurzové straty
50€ 33€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 292€ 23 841€ 20 011€ 11 286€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-106 608 € -67 676 € -88 953 € -29 804 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
295 927 € 194 406 € 252 996 € 104 892 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
63 538 € 41 063 € 52 486 € 25 105 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
63 538€ 41 063€ 52 486€ 25 105€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
232 389 € 153 343 € 200 510 € 79 787 €