Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
39 874 659 € 29 642 152 € 34 981 697 € 27 896 183 € 23 925 782 € 23 960 268 € 25 161 137 € 25 504 673 € 28 844 730 € 28 550 993 € 19 929 417 € 9 946 210 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 299 707 € 10 782 000 € 11 005 238 € 12 189 270 € 7 306 409 € 7 987 465 € 8 298 201 € 8 070 412 € 7 987 198 € 7 068 015 € 4 993 129 € 2 952 673 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 432 € 4 770 € 4 233 € 7 298 € 10 913 € 2 215 € 4 202 € 6 515 € 1 625 € 4 114 € 2 383 € 2 993 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
2 432€ 4 770€ 4 233€ 7 298€ 10 913€ 2 215€ 4 202€ 6 515€ 1 625€ 4 114€ 2 383€ 2 993€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
11 297 275 € 10 777 230 € 11 000 505 € 12 181 972 € 7 295 496 € 7 984 250 € 8 293 999 € 8 063 897 € 7 985 573 € 7 063 901 € 4 990 746 € 2 949 680 €
012
A.II.1
Pozemky
964 264€ 563 554€ 563 554€ 563 554€ 563 554€ 541 832€ 541 832€ 541 832€ 541 832€ 123 488€ 104 052€ 25 352€
013
A.II.2
Stavby
5 766 009€ 4 282 467€ 4 482 221€ 4 528 710€ 4 562 208€ 4 742 855€ 4 894 994€ 5 074 580€ 4 659 315€ 4 265 554€ 1 854 053€ 208 275€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 481 062€ 4 609 583€ 5 929 243€ 1 430 720€ 2 072 022€ 2 657 228€ 1 774 835€ 2 427 126€ 1 840 004€ 2 674 859€ 1 519 894€ 531 473€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
85 940€ 1 321 626€ 25 487€ 5 658 988€ 97 712€ 42 335€ 1 082 338€ 20 359€ 944 422€ 1 512 747€ 2 184 580€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
500 € 1 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
500€ 1 000€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
28 413 802 € 18 672 522 € 23 729 890 € 15 396 900 € 16 599 451 € 15 949 547 € 16 833 474 € 17 427 053 € 20 816 437 € 21 465 354 € 14 934 195 € 6 991 786 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
20 028 166 € 12 833 764 € 16 007 625 € 11 189 362 € 12 322 906 € 9 798 246 € 10 596 732 € 12 239 912 € 12 204 234 € 13 194 529 € 6 378 149 € 3 879 470 €
032
B.I.1
Materiál
17 223 070€ 11 604 576€ 14 561 647€ 9 559 173€ 10 073 577€ 8 561 959€ 8 985 069€ 10 301 319€ 10 597 948€ 12 104 898€ 5 902 847€ 3 129 874€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 018 981€ 284 564€ 492 437€ 150€ 2 201€ 4 557€ 2 352€ 3 466€ 2 859€ 3 836€
034
B.I.3
Výrobky
1 786 115€ 944 624€ 953 541€ 1 630 039€ 2 247 128€ 1 174 887€ 1 601 635€ 1 893 814€ 1 603 427€ 1 085 795€ 461 691€ 293 725€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
56 843€ 7 676€ 41 313€ 13 611€ 356 671€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 62 902€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
175 245 € 243 387 € 163 680 € 175 349 € 255 701 € 140 688 € 140 688 € 140 688 € 227 813 € 2 178 181 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
140 688€ 140 688€ 140 688€ 140 688€ 140 688€ 140 688€ 140 688€ 140 688€ 140 688€ 2 178 181€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
34 557€ 102 699€ 22 992€ 34 661€ 115 013€ 0€ 87 125€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 174 290 € 5 561 558 € 7 532 836 € 4 004 774 € 3 998 946 € 5 995 535 € 5 741 103 € 4 913 520 € 8 257 020 € 7 948 006 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 069 671€ 5 539 804€ 7 488 075€ 3 814 225€ 3 977 389€ 5 993 781€ 5 685 814€ 4 913 504€ 8 257 020€ 7 947 344€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
100 241€ 22 850€ 174 273€ 5€ 4€ 662€ 159 122€ 198 297€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 378€ 21 754€ 21 911€ 16 276€ 21 557€ 1 754€ 55 284€ 12€ 1 105€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
36 101 € 33 813 € 25 749 € 27 415 € 21 898 € 15 078 € 354 951 € 132 933 € 127 370 € 322 819 € 3 771 838 € 735 838 €
056
B.IV.1
Peniaze
808€ 428€ 442€ 715€ 417€ 664€ 567€ 585€ 537€ 10 234€ 251€ 2 863€
057
B.IV.2
Účty v bankách
35 293€ 33 385€ 25 307€ 26 700€ 21 481€ 14 414€ 354 384€ 132 348€ 126 833€ 312 585€ 3 771 587€ 732 975€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
161 150 € 187 630 € 246 569 € 310 013 € 19 922 € 23 256 € 29 462 € 7 208 € 41 095 € 17 624 € 2 093 € 1 751 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
34 777€ 98 011€ 159 719€ 221 539€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
73 142€ 73 180€ 71 668€ 73 662€ 7 014€ 8 175€ 6 398€ 7 208€ 3 030€ 5 694€ 2 093€ 1 751€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
53 231€ 16 439€ 15 182€ 14 812€ 12 908€ 15 081€ 23 064€ 38 065€ 11 930€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
39 874 659 € 29 642 152 € 34 981 697 € 27 896 183 € 23 925 782 € 23 960 268 € 25 161 137 € 25 504 673 € 28 844 730 € 28 550 993 € 19 929 417 € 9 946 210 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 919 603 € 1 457 753 € 1 764 249 € 3 340 464 € 3 260 329 € 3 154 831 € 3 367 636 € 3 090 704 € 2 615 269 € 1 931 745 € 1 909 315 € 1 075 417 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 306 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 € 3 236 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 306 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€ 3 236 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
124 361 € 124 361 € 124 361 € 120 354 € 115 079 € 114 611 € 100 764 € 76 993 € 42 817 € 41 695 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
124 361€ 124 361€ 124 361€ 120 354€ 115 079€ 114 611€ 100 764€ 76 993€ 42 817€ 41 695€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 903 248 € -1 596 752 € -20 536 € -96 665 € -196 888 € -205 777 € -246 700 € -698 364 € -1 347 712 € -1 369 020 € -2 161 223 € -1 756 445 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 903 248€ -1 596 752€ -20 536€ -96 665€ -196 888€ -205 777€ -246 700€ -698 364€ -1 347 712€ -1 369 020€ -2 161 223€ -1 756 445€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
391 850 € -306 496 € -1 576 216 € 80 135 € 105 498 € 9 357 € 276 932 € 475 435 € 683 524 € 22 430 € 833 898 € -404 778 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
35 955 056 € 28 184 399 € 33 217 448 € 24 555 719 € 20 665 453 € 20 805 437 € 21 793 501 € 22 413 969 € 26 229 461 € 26 619 248 € 18 020 102 € 8 870 793 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
893 085 € 1 140 866 € 601 158 € 554 074 € 667 153 € 432 946 € 294 676 € 211 384 € 521 631 € 61 427 € 58 589 € 22 057 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
170 379€ 145 042€ 113 641€ 72 104€ 89 814€ 107 631€ 74 363€ 151 367€ 92 567€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
722 706€ 995 824€ 487 517€ 481 970€ 577 339€ 325 315€ 220 313€ 60 017€ 429 064€ 61 427€ 58 589€ 22 057€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
13 684 € 11 275 € 8 427 € 5 561 € 20 231 € 92 926 € 93 472 € 84 497 € 4 115 € 1 748 € 403 € 364 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 684€ 11 275€ 8 427€ 5 561€ 20 231€ 16 217€ 10 678€ 6 810€ 4 115€ 1 748€ 403€ 364€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
76 709€ 82 794€ 77 687€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
32 707 818 € 24 933 933 € 30 535 761 € 22 402 299 € 18 534 129 € 19 877 912 € 18 973 212 € 19 875 611 € 22 049 643 € 25 989 413 € 17 366 110 € 8 084 100 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
31 707 678€ 23 757 685€ 29 122 457€ 21 588 480€ 17 713 591€ 18 703 386€ 17 807 265€ 19 040 266€ 21 748 489€ 25 339 450€ 16 857 806€ 7 769 902€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
147 842€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 971€ 13 477€ 4 251€ 5 663€ 7 930€ 8 357€ 6 395€ 5 929€ 7 226€ 7 333€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
159 616€ 160 856€ 154 575€ 163 055€ 153 852€ 131 779€ 121 609€ 99 825€ 95 911€ 88 828€ 69 257€ 28 026€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
101 467€ 101 492€ 97 724€ 110 121€ 86 977€ 77 431€ 72 531€ 66 440€ 63 248€ 58 760€ 41 562€ 17 013€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
721 586€ 899 609€ 1 155 542€ 531 667€ 569 525€ 955 525€ 963 129€ 637 831€ 110 842€ 493 651€ 7 242€ 2 998€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
500€ 814€ 1 212€ 3 313€ 2 254€ 1 434€ 2 283€ 25 320€ 23 927€ 1 391€ 390 243€ 118 319€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 340 469 € 2 098 325 € 2 072 102 € 1 593 785 € 1 443 940 € 401 653 € 2 432 141 € 2 242 477 € 3 654 072 € 566 660 € 595 000 € 765 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 1 170 000€ 255 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 340 469€ 2 098 325€ 2 072 102€ 1 593 785€ 1 443 940€ 401 653€ 2 432 141€ 2 242 477€ 2 484 072€ 311 660€ 595 000€ 765 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€