Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
760 070 € 955 370 € 916 686 € 1 420 655 € 1 380 013 € 1 806 713 € 2 147 708 € 2 478 677 € 3 257 518 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
518 260 € 682 528 € 846 796 € 1 012 187 € 1 215 353 € 1 422 154 € 1 646 503 € 2 100 322 € 2 378 765 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
518 260 € 682 528 € 846 796 € 1 011 447 € 1 214 613 € 1 421 433 € 1 645 774 € 2 099 546 € 2 377 967 €
012
A.II.1
Pozemky
43 074€ 44 382€ 45 690€ 28 895€ 28 895€ 28 895€ 28 895€ 28 895€ 87 283€
013
A.II.2
Stavby
18 103€ 19 411€ 20 719€ 22 027€ 24 643€ 25 951€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
475 186€ 638 146€ 801 106€ 964 449€ 1 166 307€ 1 371 819€ 1 594 852€ 2 044 289€ 2 263 014€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 719€ 1 719€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
740 € 740 € 721 € 729 € 776 € 798 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
740€ 740€ 721€ 729€ 776€ 798€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
241 810 € 272 842 € 69 890 € 407 382 € 164 660 € 384 526 € 500 277 € 377 500 € 875 254 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 337 € 9 256 € 6 504 € 6 400 € 1 599 € 25 773 € 31 608 € 13 836 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 254€ 7 050€ 5 172€ 5 602€ 1 442€ 25 394€ 30 777€ 13 836€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 083€ 925€ 1 211€ 5€ 5€ 5€ 5€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
765€ 152€ 374€ 590€ 92 380€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000€ 1 281€ 121€ 28€ 236€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
218 473 € 263 586 € 63 386 € 400 982 € 163 061 € 358 753 € 468 669 € 363 664 € 774 146 €
056
B.IV.1
Peniaze
218 473€ 263 586€ 63 386€ 113€ 140€ 47€ 69€ 48€ 21€
057
B.IV.2
Účty v bankách
400 869€ 162 921€ 358 706€ 468 600€ 363 616€ 774 125€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 086 € 33 € 928 € 855 € 3 499 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 086€ 33€ 928€ 855€ 3 499€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
760 070 € 955 370 € 916 686 € 1 420 655 € 1 380 013 € 1 806 713 € 2 147 708 € 2 478 677 € 3 257 518 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
614 712 € 604 798 € 394 868 € 206 169 € 64 422 € 293 516 € 201 396 € -14 515 € -61 494 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-35 € -36 € -55 € -46 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-35€ -36€ -55€ -46€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
397 495 € 387 565 € 198 902 € 57 155 € 286 268 € 194 139 € 87 315 € -68 133 € -17 414 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
57 155€ 286 268€ 194 139€ 87 315€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-68 133€ -17 414€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
209 914 € 209 930 € 188 663 € 141 746 € -229 113 € 92 129 € 106 824 € 46 979 € -50 719 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
145 358 € 350 572 € 521 818 € 1 214 486 € 1 315 591 € 1 513 197 € 1 946 312 € 2 493 192 € 3 319 012 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
99 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
99€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
321 077 € 509 969 € 148 068 € 143 429 € 138 802 € 444 510 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
143 429€ 138 802€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
148 068€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
444 510€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
145 358 € 29 495 € 11 849 € 39 803 € 6 115 € 39 119 € 3 137 € 3 733 € 208 019 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 579€ 22 892€ 9 962€ 4 860€ 5 164€ 8 368€ 3 146€ 3 724€ 205 381€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
125 086€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
-8€ -9€ -9€ -9€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
693€ 6 603€ 1 887€ 34 951€ 960€ 30 760€ 9€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 638€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 026 615 € 1 166 047 € 1 335 276 € 1 498 665 € 2 489 360 € 3 110 993 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 335 501€ 2 489 360€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 026 615€ 1 166 047€ 1 335 276€ 163 164€ 3 110 993€