Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHIRANA T.Injecta, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
43 007 859 € 38 818 122 € 41 177 875 € 37 111 260 € 37 513 027 € 37 680 807 € 39 168 108 € 39 400 106 € 27 240 481 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
22 339 861 € 22 388 161 € 21 151 877 € 25 421 701 € 27 097 975 € 27 232 619 € 26 838 793 € 25 091 407 € 16 101 957 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 123 € 7 003 € 24 139 € 158 216 € 215 680 € 22 945 € 29 971 € 23 070 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 123€ 7 003€ 24 139€ 158 216€ 3 315€ 19 512€ 21 012€ 3 972€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
490€ 3 433€ 8 959€ 19 098€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
211 875€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 804 108 € 7 691 528 € 7 933 404 € 9 860 855 € 12 035 529 € 14 269 469 € 16 013 892 € 16 921 366 € 15 276 289 €
012
A.II.1
Pozemky
284 471€ 284 471€ 284 471€ 284 471€ 284 471€ 279 672€ 279 672€ 272 281€ 266 696€
013
A.II.2
Stavby
3 040 293€ 3 141 110€ 3 259 751€ 3 347 340€ 3 448 449€ 3 507 697€ 3 603 570€ 3 714 188€ 3 174 003€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 791 016€ 3 927 000€ 4 311 827€ 6 025 369€ 7 928 716€ 9 824 157€ 10 306 135€ 11 581 691€ 10 639 898€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
628 780€ 302 550€ 41 587€ 114 675€ 219 625€ 541 235€ 929 730€ 593 947€ 1 043 852€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
59 548€ 36 397€ 35 768€ 89 000€ 154 268€ 116 708€ 894 785€ 759 259€ 151 840€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
14 529 630 € 14 689 630 € 13 194 334 € 15 402 630 € 14 846 766 € 12 940 205 € 10 794 930 € 8 146 971 € 825 668 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 143 630€ 11 725 630€ 11 725 630€ 11 725 630€ 11 715 766€ 10 784 205€ 10 794 930€ 746 971€ 825 668€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
1 745 000€ 770 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
2 291 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 386 000€ 1 386 000€ 1 386 000€ 1 386 000€ 1 386 000€ 1 386 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
1 578 000€ 82 704€ 7 400 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 622 107 € 16 388 633 € 19 997 809 € 11 614 258 € 10 310 832 € 10 379 274 € 12 283 985 € 14 263 755 € 11 101 034 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 603 558 € 5 153 821 € 5 276 190 € 6 511 082 € 4 990 652 € 5 815 609 € 4 695 670 € 4 169 096 € 4 052 043 €
035
B.I.1
Materiál
330 697€ 386 719€ 437 191€ 2 481 882€ 2 489 669€ 2 757 388€ 1 526 683€ 1 646 846€ 1 607 370€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
26 245€ 26 245€ 29 221€ 287 113€ 193 002€ 203 081€ 182 524€ 234 404€ 234 692€
037
B.I.3
Výrobky
1 713 267€ 2 675 908€ 2 819 881€ 1 397 126€ 641 519€ 733 982€ 490 822€ 656 266€ 774 299€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 316 209€ 1 839 324€ 1 971 389€ 2 279 116€ 1 615 926€ 2 062 408€ 2 384 909€ 1 518 083€ 1 228 251€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
217 140€ 225 625€ 18 508€ 65 845€ 50 536€ 58 750€ 110 732€ 113 497€ 207 431€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
108 244 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
108 244€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 845 461 € 10 834 277 € 14 207 908 € 4 873 514 € 5 170 617 € 4 329 951 € 7 350 522 € 9 546 427 € 6 078 314 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 354 171 € 3 063 827 € 3 137 515 € 4 114 953 € 3 646 112 € 3 353 480 € 4 617 909 € 4 701 560 € 3 147 699 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
227 963€ 104 803€ 1 040 040€ 460 021€ 438 225€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
429 315€ 41 721€ 178 604€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 696 893€ 2 917 303€ 2 958 911€ 3 074 913€ 3 186 091€ 2 915 255€ 4 617 909€ 4 701 560€ 3 147 699€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
295 842€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
9 827 313€ 6 593 466€ 9 742 222€ 45 884€ 2 025 000€ 1 650 000€ 1 672 399€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 364 876€ 1 168 699€ 1 327 253€ 741 801€ 1 128 819€ 962 301€ 707 509€ 491 099€ 597 555€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
8 285€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 259€ 918€ 16 760€ 349 802€ 14 170€ 104€ 2 703 768€ 660 661€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
173 088 € 400 535 € 513 711 € 121 418 € 149 563 € 233 714 € 237 793 € 548 232 € 970 677 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 508€ 8 920€ 9 722€ 13 882€ 18 035€ 11 628€ 15 386€ 12 925€ 15 171€
073
B.V.2.
Účty v bankách
161 580€ 391 615€ 503 989€ 107 536€ 131 528€ 222 086€ 222 407€ 535 307€ 955 506€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
45 891 € 41 328 € 28 189 € 75 301 € 104 220 € 68 914 € 45 330 € 44 944 € 37 490 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 066€ 1 982€ 1 310€ 9 716€ 3 295€ 5 747€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 282€ 17 450€ 16 604€ 36 764€ 43 453€ 63 167€ 45 330€ 44 944€ 37 490€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26 543€ 21 896€ 10 275€ 28 821€ 57 472€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
43 007 859 € 38 818 122 € 41 177 875 € 37 111 260 € 37 513 027 € 37 680 807 € 39 168 108 € 39 400 106 € 27 240 481 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 694 852 € 22 350 141 € 21 191 001 € 20 256 132 € 19 603 503 € 18 486 108 € 17 809 424 € 14 355 290 € 12 009 334 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 171 800 € 11 171 800 € 11 171 800 € 11 171 800 € 11 171 800 € 11 171 800 € 11 171 800 € 11 171 800 € 11 171 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 171 800€ 11 171 800€ 11 171 800€ 11 171 800€ 11 171 800€ 11 171 800€ 11 171 800€ 11 171 800€ 11 171 800€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
657 964€ 657 964€ 657 964€ 657 964€ 657 964€ 657 964€ 657 964€ 657 964€ 657 964€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
134 535€ 134 535€ 134 535€ 134 535€ 134 535€ 134 535€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 403 867 € 1 288 782 € 1 196 177 € 1 133 984 € 1 018 292 € 968 378 € 714 557 € 477 801 € 286 973 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 400 548€ 1 285 463€ 1 192 858€ 1 130 665€ 1 014 973€ 965 059€ 711 238€ 474 482€ 283 654€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
8 285 € -8 820 € -39 524 € -43 010 € -958 927 € -937 328 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
8 285€ -8 820€ -39 524€ -43 010€ -958 927€ -937 328€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 973 689 € 7 937 920 € 7 104 476 € 6 544 744 € 5 503 517 € 5 054 291 € 2 769 896 € 639 096 € -1 078 359 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 973 689€ 7 937 920€ 7 104 476€ 6 544 744€ 5 503 517€ 5 054 291€ 2 769 896€ 639 096€ 137 718€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 216 077€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 352 997 € 1 150 855 € 926 049 € 621 925 € 1 156 919 € 499 140 € 2 538 217 € 2 367 556 € 1 908 284 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 287 174 € 16 467 419 € 19 895 994 € 16 337 659 € 16 807 772 € 17 562 946 € 19 162 722 € 22 271 850 € 11 881 177 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 421 201 € 1 513 940 € 2 219 708 € 2 609 408 € 2 343 336 € 2 702 746 € 2 482 771 € 2 096 241 € 1 253 938 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
177 639€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
847 277€ 959 563€ 331 600€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
15 816€ 11 203€ 5 515€ 19 578€ 16 307€ 10 335€ 7 944€ 281€ 3 673€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
623 285€ 624 562€ 551 764€ 621 439€ 750 161€ 1 406 172€ 1 108 046€ 712 582€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
39 524€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
782 100€ 700 536€ 815 152€ 1 008 828€ 1 205 744€ 1 286 239€ 1 366 781€ 1 383 378€ 1 250 265€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
10 207 € 5 562 € 7 581 € 43 175 € 25 004 € 31 565 € 33 349 € 36 950 € 39 262 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
10 207€ 5 562€ 7 581€ 43 175€ 25 004€ 31 565€ 33 349€ 36 950€ 39 262€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 015 352€ 1 390 691€ 2 086 036€ 2 871 121€ 4 660 502€ 5 850 559€ 7 373 573€ 571 415€ 1 714 275€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 349 000 € 6 649 988 € 8 023 666 € 4 237 842 € 4 407 486 € 3 852 768 € 4 018 485 € 14 605 957 € 3 337 644 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 299 442 € 3 842 181 € 7 350 707 € 3 337 074 € 1 945 564 € 1 975 945 € 2 189 150 € 3 059 950 € 1 479 854 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
19 298€ 8 217€ 105 709€ 16 657€ 305 063€ 149 174€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 697 287€ 2 809 778€ 5 684 175€ 451 800€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 582 857€ 1 024 186€ 1 560 823€ 2 868 617€ 1 640 501€ 1 826 771€ 2 189 150€ 3 059 950€ 1 479 854€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
629 896€ 671 937€ 24 000€ 442 993€ 758 962€ 594 618€ 331 939€ 331 939€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
176 593€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 046 663€ 917 202€ 2 520 000€ 1 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
51 827€ 47 774€ 47 272€ 235 408€ 216 381€ 186 564€ 171 654€ 178 965€ 163 558€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 928€ 32 580€ 32 346€ 154 683€ 142 000€ 120 112€ 113 195€ 117 863€ 107 954€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
40 386€ 9 095€ 87 487€ 35 478€ 31 819€ 25 876€ 47 674€ 270 850€ 19 492€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
8 820€ 73 202€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
292 521€ 999 758€ 329 261€ 442 379€ 711 527€ 785 309€ 902 194€ 8 126 390€ 161 645€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
222 870 € 209 663 € 201 523 € 328 192 € 429 902 € 437 014 € 475 426 € 345 422 € 323 137 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
52 194€ 32 083€ 39 308€ 162 720€ 164 512€ 107 861€ 109 505€ 230 713€ 224 940€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
170 676€ 177 580€ 162 215€ 165 472€ 265 390€ 329 153€ 365 921€ 114 709€ 98 197€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 268 544€ 6 697 575€ 7 357 480€ 6 247 921€ 4 941 542€ 3 958 294€ 4 049 118€ 3 915 865€ 5 212 921€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
730 000€ 730 000€ 700 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
25 833 € 562 € 90 880 € 517 469 € 1 101 752 € 1 631 753 € 2 195 962 € 2 772 966 € 3 349 970 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
3 124€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
25 833€ 562€ 36 587€ 19 524€ 38 526€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
497 822€ 1 063 169€ 1 618 958€ 2 195 962€ 2 772 966€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
54 293€ 497 945€ 565 404€ 565 460€ 577 004€ 577 004€ 577 004€