Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
66 860 552 € 69 161 444 € 59 210 964 € 60 231 448 € 39 124 755 € 32 788 620 € 33 231 665 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
37 771 852 € 41 494 642 € 45 145 872 € 48 689 794 € 32 962 339 € 29 710 121 € 29 874 222 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
37 771 852 € 41 494 642 € 45 145 872 € 48 689 794 € 32 962 339 € 29 710 121 € 29 874 222 €
012
A.II.1
Pozemky
158 817€ 158 817€ 156 207€ 156 207€ 156 207€ 156 207€ 156 207€
013
A.II.2
Stavby
2 413 966€ 2 524 594€ 2 635 389€ 2 746 185€ 2 757 697€ 2 865 281€ 2 972 865€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 199 070€ 38 811 231€ 42 351 666€ 45 787 402€ 20 947 255€ 23 999 936€ 26 744 150€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 9 101 180€ 49 728€ 1 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 2 610€ 2 638 969€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
29 074 945 € 27 646 826 € 14 043 580 € 11 438 287 € 6 107 771 € 3 063 212 € 2 506 269 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 026 142 € 1 097 267 € 524 130 € 266 011 € 209 579 € 224 373 € 296 929 €
035
B.I.1
Materiál
1 026 142€ 1 097 267€ 524 130€ 266 011€ 209 579€ 224 373€ 296 929€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 356 968 € 299 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 356 968 € 299 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 356 968€ 299 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
26 089 170 € 25 534 022 € 4 734 218 € 6 233 452 € 593 829 € 1 817 705 € 411 970 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 735 353 € 5 597 073 € 4 724 344 € 6 230 352 € 41 840 € 244 071 € 411 970 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
25 563€ 18 186€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 709 790€ 5 597 073€ 4 724 344€ 6 230 352€ 41 840€ 244 071€ 393 784€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
19 901 371€ 19 352 989€ 690 577€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
409 907€ 549 655€ 551 989€ 749 893€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
42 539€ 34 305€ 9 874€ 3 100€ 133 164€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 959 633 € 725 825 € 14 € 48 840 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 959 633€ 725 825€ 14€ 48 840€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
0 € 289 712 € 8 785 232 € 4 938 824 € 4 947 395 € 1 021 120 € 1 449 530 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 1 069€ 1 069€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 289 712€ 8 785 232€ 4 938 824€ 4 947 395€ 1 020 051€ 1 448 461€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 756 € 19 976 € 21 512 € 103 367 € 54 645 € 15 287 € 851 174 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 675 703€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 756€ 19 976€ 21 503€ 103 367€ 54 404€ 15 287€ 175 471€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 9€ 241€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
66 860 552 € 69 161 444 € 59 210 964 € 60 231 448 € 39 124 755 € 32 788 620 € 33 231 665 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 848 533 € 23 280 303 € 16 739 781 € 11 378 641 € 13 147 641 € 14 897 602 € 14 133 293 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 550 000 € 10 550 000 € 10 550 000 € 10 550 000 € 10 550 000 € 10 550 000 € 10 550 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 550 000€ 10 550 000€ 10 550 000€ 10 550 000€ 10 550 000€ 10 550 000€ 10 550 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
2 800€ 2 799€ 2 799€ 2 799€ 2 799€ 2 799€ 2 799€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 110 000 € 2 110 000 € 1 594 655 € 1 594 655 € 1 594 655 € 1 564 203 € 1 431 362 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 110 000€ 2 110 000€ 1 594 655€ 1 594 655€ 1 594 655€ 1 564 203€ 1 431 362€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € -459 794 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ -459 794€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 495 547 € 3 495 547 € -731 562 € 1 000 275 € 2 750 149 € 2 476 084 € 1 280 512 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 495 547€ 3 495 547€ 2 787 400€ 2 750 149€ 2 750 149€ 2 476 084€ 1 280 512€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -3 518 962€ -1 749 874€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 690 187 € 7 121 957 € 5 323 889 € -1 769 088 € -1 749 962 € 304 516 € 1 328 414 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
47 992 862 € 45 881 141 € 42 471 183 € 48 852 807 € 25 977 114 € 17 891 018 € 19 098 372 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
39 855 805 € 39 186 956 € 15 945 266 € 29 913 430 € 12 778 896 € 15 208 898 € 756 851 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
2 677 € 2 677 € 25 247 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 677€ 2 677€ 25 247€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
37 400 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 37 457 939€ 15 008 781€ 29 885 411€ 12 350 300€ 14 521 644€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 274 225€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 453 128€ 1 726 340€ 911 238€ 28 019€ 428 596€ 687 254€ 482 626€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 17 350 834€ 8 086 130€ 7 296 833€ 11 650 366€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 533 490 € 3 662 593 € 3 908 383 € 7 689 110 € 1 299 734 € 105 993 € 1 450 152 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 278 792 € 3 378 628 € 3 249 375 € 7 620 861 € 1 276 511 € 102 904 € 103 509 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 060 403€ 75 304€ 73 540€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
218 389€ 3 378 628€ 3 249 375€ 7 620 861€ 1 276 511€ 27 600€ 29 969€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
56 156€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 3 089€ 851 621€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 659 008€ 68 249€ 176 864€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 316 219€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 198 542€ 283 965€ 23 223€ 1 939€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 603 567 € 3 031 592 € 4 289 272 € 2 675 256 € 2 569 457 € 2 576 127 € 2 668 373 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 590 284€ 3 012 202€ 1 722 144€ 107 628€ 1 249€ 12 809€ 105 054€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 283€ 19 390€ 2 567 128€ 2 567 628€ 2 568 208€ 2 563 318€ 2 563 319€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 977 428€ 488 881€ 2 032 194€ 2 572 630€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
19 157 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
19 157€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€