Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20€ 721€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11€ 353€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
9 € 368 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
31 856 018 € 33 826 613 € 28 130 613 € 17 855 475 € 15 151 466 € 13 783 896 € 7 670 942 € 4 482 841 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 856 018€ 33 826 613€ 28 130 613€ 17 855 475€ 13 336 580€ 13 355 572€ 7 561 585€ 4 323 607€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
1 814 886€ 428 324€ 109 357€ 159 234€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 808 510 € 19 111 027 € 13 824 553 € 9 278 184 € 5 404 527 € 8 766 037 € 4 957 249 € 2 283 129 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
180 798€ 199 783€ 200 448€ 254 936€ 98 451€ 289 134€ 96 704€ 81 506€
10
B.2
Služby
17 627 712€ 18 911 244€ 13 624 105€ 9 023 248€ 5 306 076€ 8 476 903€ 4 860 545€ 2 201 623€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
14 047 508 € 14 715 595 € 14 306 428 € 8 577 291 € 9 746 939 € 5 017 859 € 2 713 693 € 2 199 712 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 077 840 € 8 088 749 € 9 919 601 € 7 520 903 € 5 558 633 € 111 224 € 20 715 € 61 296 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 688 783€ 5 930 113€ 7 524 894€ 5 560 243€ 4 181 860€ 55 715€ 10 549€ 54 742€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 173 245€ 1 942 804€ 2 089 343€ 1 735 499€ 1 214 480€ 19 611€ 3 117€ 2 552€
16
C.4
Sociálne náklady
215 812€ 215 832€ 305 364€ 225 161€ 162 293€ 35 898€ 7 049€ 4 002€
17
D
Dane a poplatky
1 315€ 1 626€ 896€ 1 897€ 1 481€ 753€ 497€ 346€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 881 019€ 873 402€ 470 380€ 502 805€ 1 490 284€ 1 452 344€ 879 464€ 479 847€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 152€ 16 500€ 1 594€ 0€ 2 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 484€ 985€ 1 449€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 362€ 15 487€ 2 379€ 527€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 755€ 24 271€ 25 782€ 6 211€ 1 586€ 11 258€ 253€ 1 600€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
107 525€ 137 132€ 61 417€ 86 786€ 42 026€ 32 944€ 4 914€ 3 772€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 989 564 € 5 655 625 € 3 895 431 € 474 618 € 2 640 614 € 3 429 473 € 1 809 829 € 1 656 051 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
893€ 25 607€ 1 630€ 4 458€ 6 113€ 4 700€ 999€ 286€
39
N
Nákladové úroky
220 504€ 135 779€ 130€ 1 308€ 3 834€ 5 502€ 3 386€ 4 097€
40
XI.
Kurzové zisky
115 142€ 224 601€ 46 368€ 89 292€ 348 746€ 378 750€ 28 446€ 19 433€
41
O
Kurzové straty
120 278€ 273 355€ 281 610€ 153 418€ 125 910€ 43 524€ 124 122€ 63 553€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 416€ 64 932€ 8 655€ 6 292€ 5 354€ 7 741€ 2 543€ 840€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-233 163 € -223 858 € -242 397 € -67 268 € 219 761 € 326 683 € -100 606 € -48 771 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 756 401 € 5 431 767 € 3 653 034 € 407 350 € 2 860 375 € 3 756 156 € 1 709 223 € 1 607 280 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
404 529 € 1 034 640 € 842 295 € 130 882 € 648 802 € 851 462 € 401 089 € 308 174 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
392 328€ 916 222€ 1 121 828€ 278 192€ 678 786€ 851 462€ 401 089€ 308 174€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
12 201€ 118 418€ -279 533€ -147 310€ -29 984€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 351 872 € 4 397 127 € 2 810 739 € 276 468 € 2 211 573 € 2 904 694 € 1 308 134 € 1 299 106 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 756 401 € 5 431 767 € 3 653 034 € 407 350 € 2 860 375 € 3 756 156 € 1 709 223 € 1 607 280 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 351 872 € 4 397 127 € 2 810 739 € 276 468 € 2 211 573 € 2 904 694 € 1 308 134 € 1 299 106 €