Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aliter Technologies, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
21 390 568 € 15 127 485 € 29 967 178 € 9 764 499 € 8 439 714 € 17 719 416 € 18 095 631 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 924 205 € 1 400 050 € 1 058 097 € 700 141 € 834 013 € 220 125 € 582 822 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
264 401 € 478 725 € 251 784 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
252 744€
005
A.I.2
Software
9 209€ 11 779€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 448€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
466 946€ 251 784€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
413 868 € 114 448 € 140 274 € 182 006 € 220 693 € 25 758 € 32 090 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
413 868€ 114 448€ 140 274€ 182 006€ 207 403€ 19 285€ 32 090€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 290€ 6 473€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 245 936 € 806 877 € 666 039 € 518 135 € 613 320 € 194 367 € 550 732 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€ 10 000€ 416€ 15 169€ 93€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
506 488€ 529 012€ 527 129€ 389 806€ 504 255€ 121 273€ 499 438€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
574 025€ 109 085€ 25 245€ 39 539€ 54 634€ 20 299€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
60 921€ 59 278€ 57 634€ 55 991€ 54 338€ 51 294€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
55 615€ 17 630€ 52 795€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
99 502€ 99 502€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 024 125 € 12 984 356 € 27 887 349 € 8 396 445 € 7 563 296 € 17 483 233 € 17 449 463 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
33 308 € 241 108 € 148 147 € 494 973 € 855 056 € 1 250 802 € 55 871 €
032
B.I.1
Materiál
20 292€ 92 679€ 148 147€ 190 298€ 126 770€ 24 568€
036
B.I.5
Tovar
13 016€ 148 429€ 304 675€ 728 286€ 1 226 234€ 55 871€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
23 782 € 2 383 € 153 € 153 € 153 € 27 153 € 280 980 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 411€ 2 383€ 153€ 153€ 153€ 27 153€ 20 980€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
260 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
21 371€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 350 496 € 6 548 562 € 27 329 606 € 2 911 019 € 1 801 018 € 12 661 402 € 9 147 229 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 750 496€ 6 548 153€ 27 252 928€ 2 859 891€ 1 674 826€ 12 119 356€ 9 147 216€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
76 678€ 51 128€ 126 160€ 372 471€ 13€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
600 000€ 409€ 32€ 169 575€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 616 539 € 6 192 303 € 409 443 € 4 990 300 € 4 907 069 € 3 543 876 € 7 965 383 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 701€ 3 253€ 4 892€ 1 696€ 2 487€ 12 158€ 7 022€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 608 838€ 6 189 050€ 404 551€ 4 988 604€ 4 904 582€ 3 531 718€ 7 958 361€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
442 238 € 743 079 € 1 021 732 € 667 913 € 42 405 € 16 058 € 63 346 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 725€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
401 763€ 743 079€ 1 000 543€ 667 913€ 42 405€ 16 058€ 63 346€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
37 750€ 21 189€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
21 390 568 € 15 127 485 € 29 967 178 € 9 764 499 € 8 439 714 € 17 719 416 € 18 095 631 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 733 569 € 8 862 843 € 4 495 476 € 4 667 314 € 4 447 074 € 4 202 816 € 4 824 744 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 € 166 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€ 166 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-14 431 € 13 093 € 13 838 € -108 733 € -1 960 € -380 122 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-14 431€ 13 093€ 13 838€ -108 733€ -1 960€ -380 122€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 16 600 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 16 600€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 650 551 € 4 282 438 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 650 551€ 4 282 438€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 898 249 € 4 368 112 € 2 782 438 € 3 076 847 € 3 249 834 € 3 383 738 € 4 642 144 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 612 000 € 6 174 642 € 25 380 845 € 5 095 170 € 3 992 640 € 13 516 600 € 13 270 887 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
96 257 € 60 239 € 41 877 € 26 762 € 25 960 € 28 924 € 16 035 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
91 757€ 55 739€ 37 377€ 22 262€ 21 460€ 28 924€ 16 035€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
24 282 € 19 887 € 13 452 € 6 639 € 17 557 € 13 786 € 27 461 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
24 282€ 19 887€ 13 452€ 6 639€ 17 557€ 13 786€ 27 461€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 491 461 € 6 094 516 € 25 325 516 € 5 061 769 € 3 949 123 € 13 473 890 € 13 227 391 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 672 785€ 5 001 808€ 21 584 771€ 4 762 965€ 3 843 146€ 13 109 237€ 11 074 889€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
87 027€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 076 847€ 34€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
156 724€ 119 920€ 91 152€ 72 143€ 58 701€ 50 246€ 28 421€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
100 192€ 78 548€ 58 434€ 43 768€ 36 975€ 30 368€ 20 165€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 561 760€ 889 240€ 514 075€ 182 893€ 10 267€ 284 039€ 2 016 889€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 000€ 237€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
44 999 € 90 000 € 90 857 € 2 015 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
857€ 2 015€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
44 999€ 90 000€ 90 000€