Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 201 380 € 1 570 939 € 1 855 430 € 836 026 € 754 223 € 278 165 € 318 098 € 284 996 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
464 130 € 467 784 € 506 913 € 175 399 € 197 560 € 34 446 € 19 640 € 58 610 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
464 130 € 467 784 € 506 913 € 175 399 € 197 560 € 34 446 € 19 640 € 58 610 €
012
A.II.1
Pozemky
89 550€ 89 550€ 89 550€
013
A.II.2
Stavby
328 062€ 342 453€ 355 944€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 518€ 35 781€ 61 419€ 175 399€ 197 560€ 34 446€ 19 640€ 58 610€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
733 209 € 1 100 542 € 1 346 333 € 657 633 € 554 456 € 242 042 € 297 267 € 225 418 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
382 109 € 412 364 € 244 394 € 179 507 € 169 520 € 87 996 € 121 630 € 96 009 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
382 109€ 412 364€ 244 394€ 179 507€ 169 520€ 87 996€ 121 630€ 96 009€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
339 963 € 667 873 € 758 670 € 397 846 € 342 468 € 136 409 € 149 780 € 89 823 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
310 788€ 635 638€ 758 095€ 378 539€ 340 540€ 134 414€ 149 780€ 89 823€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 165€ 32 235€ 575€ 19 307€ 1 995€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10€ 1 928€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
11 137 € 20 305 € 343 269 € 80 280 € 42 468 € 17 637 € 25 857 € 39 586 €
056
B.IV.1
Peniaze
746€ 662€ 1 625€ 1 193€ 1 098€ 246€ 723€ 849€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 391€ 19 643€ 341 644€ 79 087€ 41 370€ 17 391€ 25 134€ 38 737€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 041 € 2 613 € 2 184 € 2 994 € 2 207 € 1 677 € 1 191 € 968 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
167€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 338€ 2 613€ 2 184€ 2 994€ 2 207€ 1 677€ 1 191€ 968€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
536€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 201 380 € 1 570 939 € 1 855 430 € 836 026 € 754 223 € 278 165 € 318 098 € 284 996 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
259 763 € 287 486 € 376 874 € 122 490 € 199 477 € 154 362 € 160 040 € 119 006 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
200 000 € 200 000 € 106 639 € 106 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
200 000€ 106 639€ 106 639€ 106 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
93 361€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
14 718 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
14 718€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 736 € 5 736 € 5 736 € 5 736 € 112 368 € 112 368 € 112 367 € 97 914 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 736€ 5 736€ 5 736€ 5 736€ 123 646€ 123 646€ 123 646€ 109 192€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 278€ -11 278€ -11 279€ -11 278€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
39 309 € 81 086 € 263 835 € 9 451 € 80 470 € 35 355 € 41 034 € 14 453 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
937 281 € 1 283 223 € 1 478 556 € 713 536 € 554 746 € 123 803 € 158 058 € 165 990 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
7 293 € 8 945 € 7 613 € 4 185 € 3 683 € 2 325 € 2 455 € 2 994 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 293€ 8 945€ 7 613€ 4 185€ 3 683€ 2 325€ 2 455€ 2 994€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
22 313 € 1 566 € 10 107 € 9 649 € 11 981 € 15 937 € 13 988 € 18 425 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
768€ 465€ 85€ 425€ 388€ 174€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
21 545€ 1 101€ 10 107€ 9 564€ 11 556€ 15 549€ 13 988€ 18 251€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
681 468 € 989 857 € 1 064 801 € 655 932 € 539 082 € 105 541 € 141 615 € 134 583 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
382 943€ 658 288€ 795 153€ 571 038€ 511 161€ 72 885€ 108 803€ 97 742€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
644€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
216 308€ 219 953€ 78 464€ 70 216€ 1 845€ 827€ 981€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 757€ 7 064€ 6 527€ 4 559€ 5 459€ 2 969€ 3 471€ 3 846€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 776€ 5 744€ 5 461€ 3 876€ 4 247€ 2 312€ 2 010€ 2 319€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
52 587€ 40 537€ 128 721€ 2 233€ 16 474€ 13 866€ 27 453€ 5 943€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 097€ 58 271€ 50 475€ 4 010€ -104€ 12 682€ -122€ 23 108€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
226 207 € 282 855 € 396 035 € 43 770 € 9 988 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
169 044€ 226 188€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
57 163€ 56 667€ 396 035€ 43 770€ 9 988€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
4 336 € 230 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 836€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
500€ 230€