Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
30.09.2016
29.09.2017
01.01.2016
29.09.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 369 108 € 4 831 990 € 4 138 843 € 11 198 275 € 7 262 389 € 2 325 478 € 1 371 901 € 928 606 € 137 740 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 393 669 € 2 071 767 € 1 807 769 € 1 550 578 € 73 121 € 11 088 € 9 786 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
80 313 € 126 226 € 429 986 € 346 715 € 61 475 €
005
A.I.2
Software
68 610€ 74 904€ 115 077€ 43 146€ 48 981€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 111€ 2 435€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 289 870€ 289 870€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
9 592€ 6 486€ 11 094€ 11 811€ 12 494€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 42 401€ 13 945€ 1 888€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
61 431 € 96 654 € 101 199 € 136 039 € 3 707 € 1 977 € 1 744 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 431€ 96 654€ 101 199€ 136 039€ 3 707€ 1 977€ 1 744€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 251 925 € 1 848 887 € 1 276 584 € 1 067 824 € 7 939 € 9 111 € 8 042 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 6 325€ 7 939€ 9 111€ 8 042€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 251 925€ 1 848 887€ 1 276 584€ 1 061 499€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 867 435 € 2 624 392 € 2 192 652 € 9 533 276 € 7 070 635 € 2 157 836 € 1 256 345 € 830 428 € 137 740 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 813 € 0 € 305 601 € 1 035 954 € 679 710 € 987 931 € 636 582 € 100 000 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
5 813€ 0€ 305 601€ 956 870€ 679 710€ 809 505€ 636 582€ 100 000€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 79 084€ 178 426€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
40 282 € 347 609 € 621 431 € 298 895 € 402 097 € 89 229 € 77 235 € 40 636 € 136 743 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 028€ 24 585€ 90 690€ 296 199€ 367 622€ 88 609€ 77 235€ 627€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 40 000€ 136 743€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 506 778€ 9€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 254€ 323 024€ 23 963€ 2 696€ 34 475€ 620€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 821 340 € 2 276 783 € 1 265 620 € 8 198 427 € 5 988 828 € 1 080 676 € 542 528 € 689 792 € 997 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 120€ 1 220€ 3 547€ 8 687€ 3 471€ 2 604€ 1 321€ 356€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 816 220€ 2 275 563€ 1 262 073€ 8 189 740€ 2 122 359€ 951 172€ 414 923€ 689 436€ 997€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
3 862 998€ 126 900€ 126 284€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
108 004 € 135 831 € 138 422 € 114 421 € 118 633 € 156 554 € 105 770 € 98 178 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 643€ 25 069€ 28 185€ 43 006€ 54 877€ 69 842€ 85 190€ 86 947€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106 361€ 110 762€ 110 237€ 71 415€ 63 756€ 86 712€ 20 580€ 11 231€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 369 108 € 4 831 990 € 4 138 843 € 11 198 275 € 7 262 389 € 2 325 478 € 1 371 901 € 928 607 € 137 740 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 369 501 € 1 872 850 € 2 959 243 € 8 601 280 € 5 395 778 € 1 425 359 € 883 825 € 145 247 € 136 126 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
350 000 € 350 000 € 350 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
350 000€ 350 000€ 350 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 005 509 € 687 109 € 234 990 € 64 249 € 2 914 040 € 1 844 308 € 72 500 € 12 500 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 831 808€ 60 000€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
12 500€ 12 500€ 12 500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1 005 509€ 687 109€ 234 990€ 64 249€ 2 914 040€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
70 000 € 70 000 € 1 631 808 € 1 856 808 € 1 856 808 € 1 844 308 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
70 000€ 70 000€ 1 631 808€ 1 856 808€ 1 856 808€ 1 844 308€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 943 992 € 765 741 € 742 445 € 6 555 223 € 499 930 € -543 949 € -567 431 € -1 374 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 943 992€ 765 741€ 742 445€ 6 555 223€ 499 930€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-543 949€ -567 431€ -1 374€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-518 052 € -50 879 € -1 374 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 999 607 € 2 959 140 € 1 179 600 € 2 596 995 € 1 866 611 € 900 119 € 488 076 € 783 360 € 1 614 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
38 534 € 31 028 € 42 315 € 41 358 € 35 905 € 25 744 € 9 174 € 2 996 € 1 600 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
38 534€ 31 028€ 42 315€ 41 358€ 35 905€ 25 744€ 9 174€ 2 996€ 1 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
251 970 € 1 820 107 € 120 374 € 2 618 € 652 162 € 1 498 € 240 € 9 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 796€ 2 817€ 2 714€ 2 618€ 2 537€ 1 498€ 240€ 9€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 1 638 944€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
250 174€ 178 346€ 117 660€ 649 625€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 104 939 € 372 030 € 288 191 € 2 553 019 € 1 178 544 € 509 590 € 280 051 € 780 355 € 14 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
483 166€ 233 540€ 173 091€ 870 113€ 802 149€ 357 048€ 249 954€ 776 081€ 14€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 592€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
59 242€ 60 783€ 61 119€ 66 930€ 57 074€ 54 889€ 12 749€ 2 389€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 729€ 40 067€ 39 040€ 42 905€ 37 423€ 35 506€ 7 265€ 1 551€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
521 375€ 36 323€ 13 879€ 1 570 390€ 279 860€ 45 063€ 1 743€ 334€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 427€ 1 317€ 1 062€ 2 681€ 2 038€ 17 084€ 1 748€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 604 164€ 735 975€ 363 287€ 198 611€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
728 720 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
728 720€