Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 253 811 € 2 559 325 € 2 357 626 € 2 529 922 € 2 730 170 € 2 665 877 € 4 620 095 € 3 334 171 € 2 922 529 € 2 453 195 € 2 098 761 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
171 565 € 216 752 € 250 274 € 176 774 € 124 694 € 142 510 € 177 557 € 233 979 € 373 885 € 508 738 € 504 689 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
28 392 € 28 799 € 35 334 € 46 042 € 6 796 € 7 351 € 0 € 539 € 6 215 € 10 868 € 11 444 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
28 392€ 28 799€ 35 334€ 45 909€ 5 719€ 7 351€ 0€ 539€ 6 215€ 10 868€ 11 444€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
133€ 1 077€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
143 173 € 187 953 € 214 940 € 130 732 € 117 898 € 135 159 € 177 557 € 233 440 € 367 670 € 497 870 € 493 245 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 0€ 36 183€ 80 967€ 124 170€ 161 405€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
143 173€ 187 953€ 214 940€ 130 732€ 117 898€ 135 159€ 177 557€ 197 257€ 286 703€ 373 700€ 331 840€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 026 728 € 2 296 330 € 2 063 904 € 2 340 271 € 2 469 865 € 2 405 226 € 4 254 595 € 2 907 310 € 2 374 843 € 1 748 932 € 1 396 700 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
253 949 € 65 485 € 13 588 € 40 366 € 48 661 € 21 499 € 17 055 € 471 283 € 65 291 € 12 156 € 1 521 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
253 949€ 65 485€ 13 588€ 40 366€ 48 661€ 21 499€ 17 055€ 471 283€ 65 291€ 12 156€ 1 521€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
51 298 € 48 955 € 48 242 € 34 594 € 28 327 € 14 996 € 7 706 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
51 298€ 48 955€ 48 242€ 34 594€ 28 327€ 14 996€ 7 706€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 219 902 € 1 211 139 € 1 217 205 € 1 612 586 € 1 704 072 € 1 742 300 € 3 693 745 € 2 208 131 € 2 043 746 € 1 381 309 € 1 382 781 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 219 902€ 1 211 139€ 1 215 298€ 945 343€ 1 038 836€ 1 050 079€ 3 001 180€ 1 522 518€ 1 379 377€ 1 280 879€ 1 382 381€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
660 000€ 660 000€ 660 000€ 660 000€ 660 254€ 660 085€ 100 030€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 811€ 7 243€ 5 036€ 32 221€ 30 845€ 23 862€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
96€ 200€ 1 720€ 1 497€ 4 284€ 400€ 400€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 552 877 € 1 019 706 € 833 111 € 687 319 € 665 834 € 592 472 € 495 553 € 193 302 € 237 479 € 340 471 € 4 692 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 379€ 6 353€ 4 446€ 6 329€ 6 036€ 5 728€ 4 483€ 5 755€ 4 044€ 3 001€ 4 692€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 545 498€ 1 013 353€ 828 665€ 680 990€ 659 798€ 586 744€ 491 070€ 187 547€ 233 435€ 337 470€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
55 518 € 46 243 € 43 448 € 12 877 € 135 611 € 118 141 € 187 943 € 192 882 € 173 801 € 195 525 € 197 372 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
44 745€ 40 154€ 34 871€ 12 877€ 35 060€ 7 530€ 41 094€ 33 386€ 35 551€ 13 351€ 9 750€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 773€ 6 089€ 8 577€ 100 551€ 110 611€ 146 849€ 159 496€ 138 250€ 182 174€ 187 622€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 253 811 € 2 559 325 € 2 357 626 € 2 529 922 € 2 730 170 € 2 665 877 € 4 620 095 € 3 334 171 € 2 922 529 € 2 453 195 € 2 098 761 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
99 238 € 14 059 € 50 205 € 323 913 € 618 643 € 811 478 € 801 557 € 716 513 € 500 006 € 188 428 € -79 915 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
100 000 € 100 000 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
100 000€ 100 000€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-91 441 € 44 705 € 318 413 € 613 143 € 805 978 € 796 057 € 711 013 € 494 506 € 182 926 € -85 415 € -98 759 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-91 441€ 44 705€ 318 413€ 613 143€ 805 978€ 796 057€ 711 013€ 494 506€ 182 926€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -85 415€ -98 759€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
85 179 € -136 146 € -273 708 € -294 730 € -192 835 € 9 921 € 85 044 € 216 507 € 311 580 € 268 343 € 13 844 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 153 217 € 2 544 868 € 2 306 569 € 2 204 641 € 2 111 527 € 1 836 899 € 3 801 038 € 2 617 658 € 2 422 283 € 2 264 191 € 2 178 676 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
45 709 € 72 382 € 112 688 € 98 714 € 44 749 € 39 793 € 20 788 € 615 862 € 672 804 € 856 029 € 346 450 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
31 772€ 33 652€ 28 163€ 24 284€ 20 909€ 9 667€ 7 303€ 615 862€ 657 175€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
13 937€ 38 730€ 84 525€ 74 430€ 23 840€ 30 126€ 13 485€ 15 629€ 856 029€ 346 450€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
376 749 € 376 749 € 376 749 € 376 749 € 376 749 € 376 749 € 376 749 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
376 749€ 376 749€ 376 749€ 376 749€ 376 749€ 376 749€ 376 749€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
3 107 508 € 2 472 486 € 2 193 881 € 1 729 178 € 1 690 029 € 1 420 357 € 3 403 501 € 1 625 047 € 1 372 730 € 1 031 413 € 1 832 226 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 981 160€ 2 328 339€ 2 052 107€ 1 643 800€ 1 560 121€ 1 306 704€ 3 204 132€ 1 552 208€ 1 286 487€ 898 503€ 1 337 173€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 008€ 1 623€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 952€ 583€ 579€ 3 590€ 3 324€ 1 120€ 4 407€ 400 827€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
33 475€ 30 877€ 34 182€ 30 276€ 35 094€ 38 054€ 20 725€ 19 621€ 17 936€ 15 127€ 9 445€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 391€ 19 740€ 21 868€ 19 465€ 22 675€ 14 790€ 11 275€ 10 827€ 10 678€ 8 823€ 5 774€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
72 805€ 92 236€ 84 527€ 31 552€ 70 478€ 59 185€ 163 779€ 39 067€ 56 509€ 100 545€ 77 384€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 677€ 1 294€ 1 197€ 1 133€ 1 078€ 1 045€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 356 € 398 € 852 € 1 368 € 17 500 € 17 500 € 240 € 576 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 356€ 398€ 852€ 1 368€ 17 500€ 17 500€ 240€ 576€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€