Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
793 135€ 658 638€ 660 774€ 914 102€ 800 975€
02
501
Spotreba materiálu
487 327€ 376 384€ 398 573€ 620 966€ 543 524€
03
502
Spotreba energie
305 808€ 282 254€ 262 202€ 293 136€ 257 451€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
322 637€ 261 615€ 220 067€ 276 278€ 467 536€
07
511
Opravy a udržiavanie
131 499€ 101 722€ 64 342€ 110 088€ 184 307€
08
512
Cestovné
16 972€ 17 187€ 15 719€ 21 015€ 14 565€
09
513
Náklady na reprezentáciu
299€ 711€ 427€ 1 211€ 1 141€
10
518
Ostatné služby
173 867€ 141 995€ 139 579€ 143 964€ 267 523€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
8 285 070€ 8 068 910€ 8 458 882€ 7 710 016€ 6 576 640€
12
521
Mzdové náklady
5 978 067€ 5 823 926€ 6 076 948€ 5 600 913€ 4 802 983€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 902 951€ 1 843 072€ 1 892 206€ 1 715 230€ 1 413 663€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
403 374€ 401 195€ 489 161€ 393 186€ 359 994€
16
528
Ostatné sociálne náklady
677€ 717€ 568€ 687€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
34 135€ 23 070€ 25 976€ 24 318€ 27 158€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
24 505€ 15 976€ 13 412€ 15 031€ 14 192€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 629€ 7 093€ 12 564€ 9 288€ 12 966€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
26 800€ 71 067€ 100 876€ 167 024€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 30 935€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 12 278€ 11 886€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
83€ 4 000€ 4 467€ 56€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
26 717€ 54 789€ 84 523€ 136 032€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 338 129€ 4 636 752€ 4 455 374€ 3 040 151€ 2 317 931€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 208 110€ 4 511 235€ 4 354 897€ 2 895 502€ 2 245 042€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
130 019€ 125 517€ 100 477€ 144 649€ 72 889€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 92 227€ 134 615€ 63 332€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
121 181€ 117 461€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 9 556€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 838€ 8 056€ 8 250€ 10 034€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 164€ 677€ 1 520€ 1 249€ 39€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 1€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 164€ 677€ 1 519€ 1 249€ 39€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 890 108€ 1 025 838€ 4 687 549€ 4 501 157€ 3 118 347€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 889 137€ 1 020 247€ 4 695 554€ 4 494 432€ 3 111 700€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
971€ 5 591€ -8 005€ 6 725€ 6 648€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
15 691 178€ 14 746 566€ 18 611 018€ 16 634 296€ 13 308 626€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
380 479€ 284 619€ 164 100€ 174 256€ 3 119 751€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 930€ 0€ 0€ 0€ 100 108€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 839€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
523€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
26 324€ 27 780€ 27 366€ 24 500€ 14 982€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
349 702€ 256 839€ 136 734€ 149 756€ 3 003 822€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
125 517€ 100 477€ 144 649€ 80 987€ 94 580€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
125 517€ 100 477€ 144 649€ 80 987€ 94 580€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 92 227€ 134 615€ 71 430€ 75 921€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
117 461€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 10 790€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 056€ 8 250€ 10 034€ 9 556€ 7 869€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
15 163 552€ 14 256 041€ 18 343 581€ 16 175 738€ 10 081 151€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
9 201 179€ 8 850 829€ 9 328 451€ 8 787 376€ 7 737 748€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 488 863€ 1 509 940€ 1 323 868€ 701 325€ 557 142€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
10 714€ 4 073€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
325 891€ 245 500€ 123 663€ 134 968€ 98 361€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 136 905€ 3 645 699€ 7 567 600€ 6 552 069€ 1 687 900€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
15 669 548€ 14 641 137€ 18 652 331€ 16 430 981€ 13 295 482€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-21 630€ -105 430€ 41 312€ -203 315€ -13 145€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-21 630€ -105 430€ 41 312€ -203 315€ -13 145€