Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
924 190€ 938 256€ 909 601€ 1 018 030€ 1 212 760€
02
501
Spotreba materiálu
606 471€ 551 354€ 633 010€ 618 059€ 886 239€
03
502
Spotreba energie
317 719€ 386 903€ 276 591€ 398 683€ 326 520€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 1 288€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
490 017€ 471 241€ 347 283€ 355 053€ 441 827€
07
511
Opravy a udržiavanie
152 960€ 195 895€ 90 819€ 113 684€ 148 106€
08
512
Cestovné
29 821€ 31 013€ 35 048€ 46 661€ 37 660€
09
513
Náklady na reprezentáciu
527€ 923€ 1 800€ 404€ 1 069€
10
518
Ostatné služby
306 708€ 243 410€ 219 615€ 194 304€ 254 992€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 943 582€ 9 664 413€ 10 320 962€ 9 391 974€ 7 886 939€
12
521
Mzdové náklady
7 194 675€ 6 991 737€ 7 487 577€ 6 832 087€ 5 756 051€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 280 522€ 2 207 822€ 2 314 378€ 2 083 052€ 1 689 313€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 874€
15
527
Zákonné sociálne náklady
467 819€ 464 282€ 518 566€ 475 950€ 440 702€
16
528
Ostatné sociálne náklady
567€ 572€ 441€ 885€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
27 516€ 22 665€ 39 113€ 20 208€ 18 935€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
13 645€ 11 317€ 11 543€ 11 025€ 5 748€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 870€ 11 348€ 27 570€ 9 183€ 13 187€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
135 249€ 181 748€ 332 481€ 241 917€ 133 731€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 8 786€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12 802€ 15 181€ 14 864€ 128€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 5 938€ 13 259€ 30 825€ 3 386€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
122 447€ 151 843€ 304 290€ 210 964€ 127 218€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 68€ 0€ 3 127€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
5 495 092€ 5 142 420€ 4 752 306€ 2 791 227€ 2 452 344€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 221 000€ 4 769 117€ 4 449 002€ 2 603 232€ 2 088 014€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
274 092€ 373 303€ 303 304€ 187 995€ 364 330€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 303 304€ 187 202€ 315 987€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
274 092€ 373 303€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 793€ 48 343€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 114€ 1 470€ 3 269€ 5 340€ 840€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
8€ 0€ 39€ 1 020€ 66€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 106€ 1 470€ 3 231€ 4 320€ 773€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 66€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 66€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 227 120€ 1 176 620€ 3 487 347€ 5 913 555€ 2 840 894€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 196 779€ 1 147 907€ 3 487 347€ 5 913 555€ 2 822 328€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
30 341€ 28 713€ 0€ 0€ 18 566€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
18 243 880€ 17 598 834€ 20 192 361€ 19 737 304€ 14 988 335€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
288€ 1 682€ 2 561€ 3 978€ 2 167€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
288€ 1 682€ 2 561€ 3 978€ 2 167€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
480 552€ 422 398€ 271 696€ 45 963€ 2 837 781€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500€ 115€ 3 246€ 1 800€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 992€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 611€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 478€ 33 892€ 36 995€ 42 152€ 25 526€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
459 574€ 388 391€ 230 463€ 1 400€ 2 812 256€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
377 287€ 306 435€ 188 264€ 356 946€ 326 644€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
377 287€ 306 435€ 188 264€ 356 946€ 326 644€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 303 304€ 187 202€ 315 987€ 326 644€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
373 303€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 983€ 3 132€ 1 062€ 40 959€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 079€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 2 079€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
17 626 360€ 16 605 225€ 19 475 491€ 13 673 707€ 11 904 682€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
11 337 419€ 10 821 206€ 11 500 645€ 10 846 076€ 9 320 360€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 625 644€ 1 826 776€ 1 577 399€ 727 776€ 762 465€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
8 038€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 6 079€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 232€ 0€ 0€ 224 399€ 254 640€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 646 027€ 3 957 243€ 6 397 447€ 1 875 456€ 1 561 139€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
18 484 487€ 17 335 740€ 19 938 011€ 14 080 594€ 15 073 353€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
240 607€ -263 094€ -254 350€ -5 656 710€ 85 018€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
240 607€ -263 094€ -254 350€ -5 656 710€ 85 018€