Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
115 614€ 65 948€ 83 577€ 79 753€ 85 665€ 86 839€ 125 440€
02
501
Spotreba materiálu
75 783€ 27 665€ 45 132€ 35 925€ 51 757€ 41 322€ 83 008€
03
502
Spotreba energie
39 831€ 38 283€ 38 445€ 43 828€ 33 908€ 45 517€ 42 431€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
216 730€ 213 139€ 217 016€ 251 150€ 284 093€ 321 663€ 271 458€
07
511
Opravy a udržiavanie
15 509€ 11 447€ 13 405€ 38 566€ 38 966€ 38 016€ 22 714€
08
512
Cestovné
4 047€ 4 111€ 3 324€ 1 488€ 1 845€ 2 683€ 8 527€
09
513
Náklady na reprezentáciu
418€ 417€ 418€ 417€ 281€ 270€ 310€
10
518
Ostatné služby
196 755€ 197 164€ 199 868€ 210 680€ 243 002€ 280 695€ 239 906€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 476 903€ 1 303 180€ 1 210 421€ 1 244 895€ 1 394 905€ 1 333 340€ 1 263 914€
12
521
Mzdové náklady
1 028 860€ 912 255€ 841 056€ 865 173€ 973 077€ 950 980€ 896 053€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
356 190€ 317 169€ 291 814€ 301 491€ 329 362€ 324 065€ 307 346€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 273€ 12 883€ 8 884€ 7 856€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
77 226€ 60 874€ 64 218€ 67 003€ 92 466€ 58 295€ 60 515€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 354€ 4 449€ 3 372€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 371€ 6 375€ 6 363€ 6 403€ 6 441€ 4 015€ 12 537€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 073€ 2 073€ 2 074€ 2 074€ 2 074€ 1 970€ 1 996€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 297€ 4 302€ 4 289€ 4 329€ 4 367€ 2 045€ 10 542€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 544 246€ 18 419 452€ 17 853 243€ 18 232 815€ 19 061 475€ 17 259 125€ 15 480 438€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
178 524€ 727 331€ 320 659€ 715 461€ 643€ 170 700€ 24 140€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17 365 722€ 17 692 121€ 17 532 584€ 17 517 354€ 19 060 832€ 17 088 425€ 15 456 298€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
276 065€ 771 916€ 115 725€ 117 241€ 125 840€ 121 453€ 172 601€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 236€ 40 974€ 78 223€ 84 163€ 84 611€ 89 859€ 104 936€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
234 829€ 730 942€ 37 502€ 33 077€ 41 229€ 31 593€ 67 666€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
617€ 26 401€ 23 018€ 27 476€ 40 850€ 30 410€ 41 280€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
234 212€ 704 542€ 14 484€ 5 601€ 378€ 1 183€ 26 386€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 735€ 4 294€ 4 434€ 7 363€ 7 580€ 8 079€ 6 214€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 10€ 44€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 735€ 4 294€ 4 434€ 7 363€ 7 580€ 8 069€ 6 170€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
252 192€ 205 863€ 235 428€ 204 770€ 253 666€ 291 332€ 440 589€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
163 338€ 83 954€ 132 630€ 129 541€ 161 663€ 179 187€ 306 069€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
88 854€ 121 910€ 102 798€ 75 229€ 92 003€ 112 145€ 134 520€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
19 893 856€ 20 990 167€ 19 726 207€ 20 144 390€ 21 219 664€ 19 425 846€ 17 773 191€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
185 739€ 205 493€ 235 455€ 202 143€ 253 131€ 291 349€ 467 194€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 241€ 6 678€ 9 135€ 11 064€ 23 231€ 11 919€ 45 368€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
65 877€ 69 377€ 103 770€ 74 304€ 121 602€ 3 742€ 13 988€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
110 621€ 129 439€ 122 550€ 116 775€ 108 298€ 275 689€ 407 839€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
269 524€ 748 991€ 340 187€ 755 174€ 30 945€ 204 774€ 17 978€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
269 524€ 748 991€ 340 187€ 755 174€ 30 945€ 204 774€ 17 978€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
26 401€ 23 018€ 22 515€ 40 850€ 30 410€ 41 280€ 17 915€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
243 124€ 725 974€ 317 672€ 714 323€ 535€ 163 494€ 63€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 11€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 11€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
19 237 953€ 19 337 486€ 19 139 071€ 19 185 504€ 20 929 643€ 18 931 563€ 17 249 817€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
19 196 717€ 19 296 512€ 19 060 848€ 19 101 341€ 20 845 032€ 18 841 704€ 17 144 882€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
41 236€ 40 974€ 78 223€ 84 163€ 84 611€ 89 859€ 104 936€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
19 693 216€ 20 291 970€ 19 714 713€ 20 142 821€ 21 213 719€ 19 427 697€ 17 734 989€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-200 639€ -698 197€ -11 494€ -1 569€ -5 945€ 1 852€ -38 202€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-200 639€ -698 197€ -11 494€ -1 569€ -5 945€ 1 852€ -38 202€