Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
188 177€ 115 969€ 157 760€ 130 165€ 140 702€ 141 142€ 233 719€
02
501
Spotreba materiálu
108 525€ 31 364€ 67 138€ 31 722€ 63 448€ 37 241€ 134 920€
03
502
Spotreba energie
79 652€ 84 604€ 90 622€ 98 443€ 77 254€ 103 901€ 98 799€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
386 053€ 334 597€ 343 462€ 327 189€ 387 461€ 438 237€ 342 330€
07
511
Opravy a udržiavanie
46 317€ 8 557€ 16 804€ 17 482€ 22 462€ 12 939€ 19 311€
08
512
Cestovné
8 681€ 6 557€ 7 809€ 4 091€ 3 938€ 3 284€ 5 817€
09
513
Náklady na reprezentáciu
572€ 596€ 588€ 454€ 383€ 401€ 466€
10
518
Ostatné služby
330 482€ 318 887€ 318 260€ 305 162€ 360 678€ 421 613€ 316 735€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 236 141€ 1 909 081€ 1 783 691€ 1 817 191€ 2 059 353€ 1 927 658€ 1 855 570€
12
521
Mzdové náklady
1 543 778€ 1 344 428€ 1 253 287€ 1 269 421€ 1 442 035€ 1 369 788€ 1 317 160€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
536 276€ 464 751€ 436 016€ 446 887€ 490 591€ 467 623€ 452 099€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
148 579€ 97 057€ 89 642€ 96 144€ 126 726€ 90 247€ 86 311€
16
528
Ostatné sociálne náklady
7 509€ 2 845€ 4 747€ 4 739€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 809€ 7 952€ 8 952€ 9 695€ 10 760€ 10 784€ 11 473€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 915€ 2 778€ 2 744€ 4 079€ 4 882€ 4 512€ 4 508€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 894€ 5 174€ 6 209€ 5 616€ 5 877€ 6 272€ 6 965€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
18 834 430€ 19 155 682€ 18 973 751€ 18 846 378€ 23 949 714€ 21 423 326€ 18 860 536€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 921€ 0€ 16€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2 547€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
50 018€ 55 140€ 91 030€ 143 065€ 119 982€ 150 976€ 211 542€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
18 784 412€ 19 100 542€ 18 879 800€ 18 703 313€ 23 827 169€ 21 272 350€ 18 648 994€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
174 027€ 146 471€ 382 500€ 310 941€ 368 913€ 372 622€ 2 483 697€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
44 428€ 44 428€ 244 016€ 255 486€ 308 166€ 309 738€ 342 037€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
129 598€ 102 043€ 138 484€ 55 455€ 60 747€ 62 884€ 2 141 660€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 051€ 64 578€ 64 708€ 53 938€ 59 504€ 47 370€ 55 923€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
128 547€ 37 464€ 73 776€ 1 517€ 1 243€ 15 514€ 2 085 737€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 404€ 8 070€ 8 556€ 12 432€ 12 840€ 14 119€ 13 131€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 15€ 6€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 404€ 8 070€ 8 556€ 12 432€ 12 840€ 14 103€ 13 125€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
156 949€ 156 205€ 135 382€ 170 024€ 240 049€ 199 509€ 434 768€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
100 029€ 106 318€ 100 057€ 140 058€ 156 728€ 161 408€ 341 006€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
56 920€ 49 887€ 35 325€ 29 966€ 83 321€ 38 101€ 93 762€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
21 994 991€ 21 834 027€ 21 794 054€ 21 624 016€ 27 169 790€ 24 527 396€ 24 235 224€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
133 431€ 143 884€ 130 604€ 165 280€ 240 587€ 197 458€ 356 697€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 100€ 0€ 18 342€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 974€ 18 576€ 23 502€ 33 326€ 73 014€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
112 457€ 125 308€ 104 002€ 131 954€ 149 231€ 197 458€ 356 697€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
137 991€ 132 029€ 143 967€ 195 630€ 167 054€ 188 455€ 2 492 349€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
137 991€ 132 029€ 143 967€ 195 630€ 167 054€ 188 455€ 2 492 349€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
64 578€ 64 708€ 53 938€ 59 504€ 47 370€ 45 812€ 35 201€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
73 413€ 67 321€ 90 029€ 136 126€ 119 684€ 142 643€ 2 457 148€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 2€ 16€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 16€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
21 660 678€ 21 523 999€ 21 416 808€ 21 268 559€ 26 757 898€ 24 117 552€ 21 482 886€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
21 616 250€ 21 479 570€ 21 169 871€ 21 013 073€ 26 449 716€ 23 807 814€ 21 140 849€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
44 428€ 44 428€ 246 937€ 255 486€ 308 182€ 309 738€ 342 037€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
21 932 100€ 21 799 912€ 21 691 380€ 21 629 469€ 27 165 539€ 24 503 467€ 24 331 948€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-62 891€ -34 114€ -102 674€ 5 453€ -4 251€ -23 930€ 96 724€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-62 891€ -34 114€ -102 674€ 5 453€ -4 251€ -23 930€ 96 724€