Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
129 590€ 134 927€ 80 677€
02
502
Spotreba energie
93 647€ 86 191€ 80 812€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
26 321€ 46 511€ 31 737€
05
512
Cestovné
-105€ 2€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10€ 21€
07
518
Ostatné služby
108 578€ 66 499€ 54 077€
08
521
Mzdové náklady
246 619€ 204 238€ 122 496€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
78 457€ 63 978€ 40 069€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
9 295€ 9 989€ 8 786€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
10 179€ 9 829€ 9 854€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 447€ 3 282€ 2 562€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
7€ 4€
17
542
Ostatné pokuty a penále
251€ 2 730€
18
543
Odpísanie pohľadávky
289€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
9€
21
546
Dary
1 526€ 461€ 400€
22
547
Osobitné náklady
176 033€ 131 020€ 125 870€
23
548
Manká a škody
4€
24
549
Iné ostatné náklady
12 360€ 31 499€ 40 609€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
203 852€ 200 633€ 197 173€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
1 400 771€ 1 000 744€ 726 632€
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
13 805€ 898 871€
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 499 839€ 2 006 371€ 2 420 916€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
1 701€ 2 257€
40
602
Tržby z predaja služieb
716 770€ 623 799€ 346 241€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
12 041€ 13 811€ 7 910€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
110€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
33€
54
645
Kurzové zisky
19€
55
646
Prijaté dary
60 757€ 32 936€ 17 673€
56
647
Osobitné výnosy
465 871€ 402 853€ 404 102€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
32 150€ 45 459€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
239€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 384 249€ 965 940€ 785 182€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
115 125€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
915 131€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 788 697€ 2 087 422€ 2 476 239€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
288 858€ 81 051€ 55 323€
76
591
Daň z príjmov
304€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
288 858€ 81 051€ 55 019€