Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
14 592 260€ 15 001 289€ 15 411 139€ 15 804 057€ 16 212 019€ 15 545 407€ 4 460 232€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 199€ 199€ 199€ 199€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 199€ 199€ 199€ 199€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
14 592 260€ 15 001 289€ 15 411 139€ 15 803 858€ 16 211 820€ 15 545 208€ 4 460 033€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
14 585 564€ 14 991 658€ 15 397 753€ 15 803 848€ 16 209 942€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 0€ 12 428€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
6 697€ 9 631€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 959€ 10€ 1 878€ 2 797€ 3 216€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 15 542 411€ 4 456 818€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
20 729€ 28 291€ 17 301€ 14 723€ 21 634€ 10 694€ 5 387€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
6 294€ 14 191€ 0€ 0€ 39€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
6 294€ 14 191€ 0€ 0€ 39€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 0€ 2 664€ 771€ 3 348€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 2 664€ 771€ 3 348€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
14 435€ 14 100€ 14 637€ 13 952€ 18 286€ 10 655€ 5 387€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
0€ 0€ 14 637€ 13 952€ 18 286€ 10 655€ 5 387€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
14 435€ 14 100€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 575€ 3 575€ 0€ 0€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 575€ 3 575€ 0€ 0€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
14 616 564€ 15 033 155€ 15 428 440€ 15 818 780€ 16 233 653€ 15 556 100€ 4 465 620€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
159 841€ 127 881€ 20 122€ -1 925€ -53 454€ -94 295€ -1 446€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€ 0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€ 0€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
127 881€ 82 762€ -3 874€ -54 456€ -73 491€ -14 843€ 288€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
31 959€ 45 119€ 23 995€ 52 531€ 20 037€ -79 452€ -1 734€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
588 482€ 651 058€ 704 913€ 731 325€ 810 855€ 2 663 169€ 2 437 653€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 0€ 0€ 0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
8 093€ 11 036€ 7 706€ 0€ 11 776€ 106 529€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 0€ 0€ 0€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
8 093€ 11 036€ 7 706€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 11 776€ 106 529€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
7 521€ 6 134€ 2 299€ 289€ 11 740€ 1 973 654€ 2 331 124€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
7 232€ 5 845€ 0€ 0€ 215€ 1 972 804€ 2 318 375€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 652€ 515€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
103€ 103€ 103€ 104€ 103€ 80€ 340€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 119€ 118€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 930€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 2 010€ 0€ 10 306€ 11 777€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
572 868€ 633 888€ 694 908€ 731 036€ 799 116€ 677 739€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
572 868€ 562 668€ 623 688€ 659 816€ 727 896€ 677 739€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 71 220€ 71 220€ 71 220€ 71 220€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
13 868 242€ 14 254 215€ 14 703 405€ 15 089 379€ 15 476 252€ 12 987 226€ 2 029 413€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
13 868 242€ 14 254 215€ 14 703 405€ 15 089 379€ 15 476 252€ 12 987 226€ 2 029 413€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
14 616 564€ 15 033 155€ 15 428 440€ 15 818 780€ 16 233 653€ 15 556 100€ 4 465 620€