Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDRUŽENIE PRIATEĽOV NOÚ

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'ZDRUŽENIE PRIATEĽOV NOÚ, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 300 € Audit účtovnej závierky
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 32 413,71 € Reklama za účelom ochrany a podpory zdravia
Spolu 35 713,71 €
Výrok auditora

Uskutočnila som audit účtovnej závierky ZDRUŽENIA PRIATEĽOV NOÚ („Združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sak uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o účtovníctve“). Ing. Monika Kadlecová, štatutárny audítor, Licencia SKAU č.900