Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDRUŽENIE PRIATEĽOV NOÚ

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'ZDRUŽENIE PRIATEĽOV NOÚ, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 27 859,84 € Zariadenie pre NOU a rekonštrukcia priestorov NOU
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 233,22 € Reklama za účelom ochrany a podpory zdravia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 989,39 € Audit účtovnej závierky
Spolu 39 082,45 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia ZDRUŽENIE PRIATEĽOV NOÚ (ďalej len „Združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2022 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). LEON Audit s.r.o., audítorská spoločnosť, licencia UDVA č. 414