Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
217 524€ 161 934€ 150 139€ 130 378€ 145 943€ 155 700€ 211 013€ 152 280€ 158 011€ 183 650€
02
501
Spotreba materiálu
134 061€ 78 208€ 60 412€ 39 668€ 45 950€ 57 296€ 114 990€ 54 829€ 55 185€ 62 185€
03
502
Spotreba energie
83 463€ 83 726€ 89 727€ 90 710€ 99 993€ 98 404€ 96 024€ 97 450€ 102 825€ 121 465€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
136 338€ 132 839€ 103 628€ 87 183€ 98 563€ 93 953€ 132 220€ 87 705€ 85 185€ 110 820€
07
511
Opravy a udržiavanie
53 631€ 66 407€ 13 398€ 2 415€ 10 530€ 5 670€ 14 531€ 7 934€ 3 009€ 1 922€
08
512
Cestovné
436€ 688€ 3 081€ 4 126€ 3 621€ 3 533€ 3 619€ 8 995€ 3 533€ 6 635€
09
513
Náklady na reprezentáciu
228€ 368€ 1 477€ 2 150€ 2 688€ 1 957€ 3 041€ 2 610€ 1 051€ 897€
10
518
Ostatné služby
82 044€ 65 376€ 85 672€ 78 493€ 81 724€ 82 792€ 111 029€ 68 167€ 77 592€ 101 366€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 471 580€ 1 437 354€ 1 361 857€ 1 251 641€ 1 201 670€ 1 128 938€ 1 164 729€ 1 113 026€ 1 077 592€ 1 045 385€
12
521
Mzdové náklady
1 057 536€ 1 030 485€ 978 257€ 893 116€ 868 862€ 817 097€ 834 289€ 805 452€ 761 473€ 744 045€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
364 685€ 356 191€ 335 946€ 306 434€ 299 876€ 281 282€ 291 986€ 279 731€ 270 081€ 256 659€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
939€ 933€ 879€ 991€ 1 207€ 1 092€ 1 249€ 1 116€
15
527
Zákonné sociálne náklady
48 420€ 49 745€ 46 775€ 51 100€ 31 723€ 29 467€ 37 204€ 26 727€ 46 037€ 44 681€
16
528
Ostatné sociálne náklady
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
16 458€ 17 333€ 16 225€ 16 212€ 16 310€ 16 530€ 7 381€ 8 701€ 8 277€ 6 910€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
11 422€ 11 422€ 8 654€ 8 654€ 8 654€ 8 654€ 46€ 46€ 46€ 46€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 036€ 5 911€ 7 570€ 7 558€ 7 656€ 7 875€ 7 335€ 8 655€ 8 231€ 6 864€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 870€ 15 398€ 28 336€ 26 206€ 65 643€ 6 474€ 4 128€ 2 453€ 3 288€ 4 620€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
344€ 1 128€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 4€ 30€ 32€ 4€ 101€
26
546
Odpis pohľadávky
2 441€ 74€ 535€ 47 657€ 987€ 868€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 429€ 15 321€ 27 988€ 24 513€ 17 953€ 5 488€ 4 128€ 2 453€ 2 416€ 4 518€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
235 709€ 232 751€ 234 731€ 242 285€ 238 186€ 237 709€ 237 592€ 236 753€ 174 738€ 145 277€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
235 709€ 232 751€ 234 731€ 242 285€ 238 186€ 237 709€ 237 592€ 236 753€ 160 375€ 116 510€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 363€ 28 767€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 363€ 28 767€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
445€ 475€ 478€ 274€ 330€ 3€ 19€ 74€ 24€ 15€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
43
563
Kurzové straty
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
445€ 475€ 478€ 274€ 330€ 3€ 19€ 74€ 24€ 15€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 082 924€ 1 998 085€ 1 895 393€ 1 754 178€ 1 766 643€ 1 639 306€ 1 757 083€ 1 600 992€ 1 507 115€ 1 496 677€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
58 230€ 61 705€ 97 360€ 95 320€ 84 977€ 64 025€ 74 760€ 77 035€ 68 851€ 74 593€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
58 230€ 61 705€ 97 360€ 95 320€ 84 977€ 64 025€ 74 760€ 77 035€ 68 851€ 74 593€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
31 554€ 24 609€ 44 648€ 35 760€ 30 863€ 23 586€ 16 355€ 13 379€ 15 394€ 45 660€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
31 554€ 24 609€ 44 648€ 35 760€ 30 863€ 23 586€ 16 355€ 13 379€ 15 394€ 45 660€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 441€ 16 016€ 14 363€ 28 767€ 9 069€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 441€ 16 016€ 14 363€ 28 767€ 9 069€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 363€ 28 767€ 9 069€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 441€ 16 016€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
103
663
Kurzové zisky
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 991 280€ 1 913 015€ 1 784 636€ 1 629 177€ 1 590 726€ 1 553 961€ 1 659 855€ 1 546 897€ 1 394 438€ 1 394 205€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
319 246€ 338 733€ 337 004€ 269 629€ 264 480€ 275 599€ 256 128€ 220 424€ 202 501€ 225 533€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
210 214€ 217 344€ 220 448€ 222 321€ 219 809€ 219 601€ 219 601€ 219 601€ 148 766€ 115 213€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 440 354€ 1 344 260€ 1 216 607€ 1 116 272€ 1 090 309€ 1 041 913€ 1 163 483€ 1 079 932€ 1 020 686€ 1 048 560€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 189€ 142€ 264€ 1 316€ 1 702€ 1 702€ 1 628€ 370€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
200€ 1 960€ 5 212€ 720€ 3 915€ 14 743€ 4 899€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 077€ 10 576€ 10 312€ 14 426€ 14 426€ 14 426€ 19 016€ 22 656€ 7 742€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 083 505€ 1 999 329€ 1 926 644€ 1 760 257€ 1 722 582€ 1 641 572€ 1 750 970€ 1 651 674€ 1 507 450€ 1 523 527€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
580€ 1 244€ 31 251€ 6 078€ -44 061€ 2 267€ -6 113€ 50 682€ 336€ 26 850€
136
591
Splatná daň z príjmov
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
580€ 1 244€ 31 251€ 6 078€ -44 061€ 2 267€ -6 113€ 50 682€ 336€ 26 850€