Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
925€ 11 600€ 10 268€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
51 057€ 16 405€ 53 710€
04
511
Opravy a udržiavanie
521€ 1 573€ 608€
05
512
Cestovné
4 261€ 4 166€ 4 937€
06
513
Náklady na reprezentáciu
76€ 776€
07
518
Ostatné služby
14 169€ 38 203€ 57 477€
08
521
Mzdové náklady
17 388€ 14 315€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
6 120€ 5 039€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
86€ 86€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
63€ 126€ 126€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€ 20€
18
543
Odpísanie pohľadávky
31€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
5€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
1 235€ 675€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
394€ 2 937€ 1 823€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 096€ 4 532€ 3 924€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 614€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
6 050€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
78 365€ 109 294€ 153 789€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
2 030€ 34 633€ 29 537€
41
604
Tržby za predaný tovar
16 426€ 43 068€ 57 934€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
24 634€ 55 360€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
0€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
2 368€ 3 827€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 342€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 935€ 19 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
521€ 5 917€ 7 507€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 800€ 1 900€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
33 622€ 114 879€ 171 738€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-44 743€ 5 585€ 17 950€
76
591
Daň z príjmov
116€ 425€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-44 743€ 5 469€ 17 525€