Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
94 175€ 73 880€
02
502
Spotreba energie
14 921€ 11 486€
03
504
Predaný tovar
47 565€ 9 182€
04
511
Opravy a udržiavanie
61€ 544€
05
512
Cestovné
16 983€ 2 260€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
226 613€ 180 366€
08
521
Mzdové náklady
246 729€ 242 379€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
85 702€ 84 344€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
9 195€ 9 817€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
527€ 1 141€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
330€ 141€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
273€ 47€
21
546
Dary
297€
22
547
Osobitné náklady
18 740€ 9 504€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
5 380€ 4 992€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 181€ 30 113€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
190 935€ 523€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
6 620€ 3 680€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 004 931€ 664 696€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
117 871€ 62 081€
41
604
Tržby za predaný tovar
97 765€ 23 493€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
27 588€ 11 625€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
28€
55
646
Prijaté dary
1 150€
56
647
Osobitné výnosy
160€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
236€ 45€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
150€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
420 596€ 91 959€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
59 877€ 43 257€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 660€ 2 336€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
353 869€ 458 166€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 084 639€ 694 273€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
79 708€ 29 577€
76
591
Daň z príjmov
2 294€ 783€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
77 414€ 28 794€