Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 232 384 € 2 021 757 € 1 966 044 € 1 498 438 € 1 397 483 € 1 309 212 € 1 225 679 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
700 419 € 670 988 € 798 571 € 478 076 € 532 386 € 482 949 € 503 092 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
11 830 € 13 803 € 1 830 € 2 660 € 4 748 € 6 638 €
005
A.I.2
Software
11 830€ 7 613€ 2 660€ 4 748€ 6 638€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 190€ 1 830€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
443 104 € 414 027 € 416 741 € 478 076 € 529 726 € 478 201 € 496 454 €
012
A.II.1
Pozemky
19 554€ 19 554€ 19 554€ 19 554€ 12 646€
013
A.II.2
Stavby
284 549€ 293 265€ 302 289€ 356 103€ 344 857€ 365 585€ 388 076€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
105 949€ 75 656€ 69 716€ 80 675€ 101 498€ 112 616€ 108 378€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 052€ 25 552€ 25 182€ 21 744€ 70 725€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
245 485 € 243 158 € 380 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
35 485€ 33 158€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
210 000€ 210 000€ 210 000€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
170 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 511 405 € 1 348 111 € 1 164 910 € 1 016 323 € 862 610 € 824 296 € 703 525 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 102 157 € 982 010 € 859 299 € 767 212 € 638 558 € 585 221 € 516 084 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
1 102 157€ 982 010€ 859 299€ 767 212€ 638 558€ 585 221€ 516 084€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
913 € 1 018 € 1 155 € 1 009 € 920 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
913€ 1 018€ 1 155€ 1 009€ 920€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
405 454 € 362 356 € 302 762 € 246 333 € 219 520 € 238 718 € 145 276 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
404 303€ 353 579€ 247 861€ 245 197€ 215 821€ 238 718€ 125 981€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 899€ 54 328€ 531€ 18 773€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 151€ 1 878€ 573€ 605€ 3 699€ 522€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 881 € 2 727 € 1 694 € 1 769 € 3 612 € 357 € 42 165 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 772€ 2 555€ 1 660€ 1 769€ 3 612€ 726€ 976€
057
B.IV.2
Účty v bankách
109€ 172€ 34€ -369€ 41 189€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
20 560 € 2 658 € 2 563 € 4 039 € 2 487 € 1 967 € 19 062 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 560€ 2 658€ 2 563€ 4 039€ 2 487€ 1 967€ 19 062€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 232 384 € 2 021 757 € 1 966 044 € 1 498 438 € 1 397 483 € 1 309 212 € 1 225 679 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 183 389 € 906 108 € 806 785 € 548 109 € 360 246 € 245 944 € 186 346 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-134 515 € -136 842 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-134 515€ -136 842€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 491 € 1 491 € 1 491 € 1 491 € 1 491 € 1 491 € 1 491 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 491€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
163€ 163€ 163€ 163€ 163€ 163€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 028 178 € 792 014 € 533 338 € 343 975 € 231 172 € 169 747 € 137 747 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 028 178€ 792 014€ 533 338€ 343 975€ 231 172€ 169 747€ 137 747€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
274 955 € 236 165 € 258 676 € 189 363 € 114 303 € 61 426 € 33 828 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 034 080 € 1 115 636 € 1 158 755 € 950 329 € 1 037 237 € 1 063 268 € 1 039 333 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
21 600 € 20 128 € 17 222 € 13 698 € 12 793 € 7 901 € 6 392 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 554€ 6 392€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
21 600€ 2 574€ 17 222€ 13 698€ 12 793€ 7 901€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
100 767 € 44 716 € 35 188 € 23 335 € 16 883 € 26 407 € 10 417 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
10 350€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 303€ 2 956€ 2 183€ 1 421€ 396€ 944€ 67€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
96 464€ 41 760€ 33 005€ 21 914€ 16 487€ 25 463€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
572 504 € 715 692 € 814 342 € 837 853 € 978 210 € 1 023 776 € 1 022 524 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
198 785€ 193 584€ 155 486€ 133 347€ 304 950€ 189 417€ 194 746€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 216€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
257 977€ 392 876€ 457 999€ 610 235€ 520 776€ 769 829€ 788 370€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 727€ 42 841€ 55 473€ 13 757€ 14 400€ 9 959€ 7 926€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 769€ 41 253€ 23 680€ 8 660€ 9 142€ 6 111€ 4 885€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
65 896€ 43 215€ 113 956€ 56 618€ 48 230€ 46 903€ 25 222€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 350€ 1 923€ 7 748€ 15 236€ 80 712€ 1 557€ 159€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
339 209 € 335 100 € 292 003 € 75 443 € 29 351 € 5 184 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
127 500€ 172 500€ 210 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
211 709€ 162 600€ 82 003€ 75 443€ 29 351€ 5 184€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
14 915 € 13 € 504 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
10€ 13€ 504€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 905€