Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Odbytové družstvo západ

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 807 080€ 4 341 026€ 3 991 889€ 4 016 349€ 3 234 400€ 3 295 277€ 3 609 165€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 829 027 € 4 350 081 € 4 000 475 € 4 025 144 € 3 243 162 € 3 303 327 € 3 616 378 € 3 410 759 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 807 080€ 4 341 026€ 3 991 889€ 4 016 348€ 3 234 400€ 3 295 277€ 3 609 165€ 3 392 861€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 947€ 9 055€ 8 586€ 8 796€ 8 762€ 8 050€ 7 213€ 17 898€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 823 373 € 4 332 425 € 3 983 183 € 4 007 744 € 3 230 989 € 3 292 569 € 3 608 889 € 3 403 783 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 789 885€ 4 311 951€ 3 963 617€ 3 988 102€ 3 210 645€ 3 273 827€ 3 590 510€ 3 386 279€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22€ 33€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 027€ 5 206€ 5 571€ 5 557€ 6 215€ 5 764€ 6 242€ 6 087€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 491 € 6 048 € 5 343 € 5 289 € 5 307 € 4 861 € 4 920 € 4 493 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 900€ 4 600€ 4 100€ 4 050€ 4 050€ 3 690€ 3 740€ 3 474€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
591€ 1 448€ 1 243€ 1 239€ 1 257€ 1 171€ 1 180€ 1 019€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
132€ 66€ 66€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 948€ 9 055€ 8 586€ 8 796€ 8 822€ 8 051€ 7 217€ 6 924€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 654 € 17 656 € 17 292 € 17 400 € 12 173 € 10 758 € 7 489 € 6 976 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 146 € 23 836 € 22 701 € 22 689 € 17 540 € 15 686 € 12 413 € 495 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 4 € 4 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 4 € 4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 4€ 4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
402 € 333 € 323 € 306 € 306 € 235 € 107 € 107 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
402€ 333€ 323€ 306€ 306€ 235€ 107€ 107€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-402 € -333 € -323 € -306 € -304 € -231 € -103 € -104 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 252 € 17 323 € 16 969 € 17 094 € 11 869 € 10 527 € 7 386 € 6 872 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
808 € 3 594 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 881 € 1 580 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
808€ 3 594€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 2 881€ 1 580€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 444 € 13 729 € 14 089 € 14 214 € 8 989 € 7 646 € 4 505 € 5 292 €