Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
103 510€ 99 055€ 46 706€ 42 125€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
104 538 € 101 951 € 46 944 € 42 125 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
103 510€ 99 055€ 46 706€ 42 125€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
448€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 028€ 2 448€ 238€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
92 693 € 107 122 € 42 281 € 39 017 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 547€ 7 048€ 3 754€ 4 147€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
74 871€ 61 104€ 23 748€ 17 015€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 479 € 5 705 € 2 979 € 5 254 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 086€ 4 054€ 2 210€ 3 919€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
393€ 1 422€ 769€ 1 312€
19
E.4.
Sociálne náklady
229€ 23€
20
F.
Dane a poplatky
580€ -257€ 540€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 701€ 11 062€ 11 062€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 701€ 11 062€ 11 062€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 216€ 2 564€ 995€ 999€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
11 845 € -5 171 € 4 663 € 3 108 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 092 € 30 903 € 19 204 € 20 963 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 289 € 4 987 € 960 € 1 088 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 571 € 4 267 € 695 € 916 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 571€ 4 267€ 695€ 916€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
718€ 720€ 265€ 172€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 289 € -4 987 € -960 € -1 088 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 556 € -10 158 € 3 703 € 2 020 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
583 € 1 021 € 70 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
583€ 1 021€ 70€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 973 € -10 158 € 2 682 € 1 950 €