Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
265 784 € 311 825 € 455 005 € 155 324 € 361 288 € 326 587 € 313 038 € 181 929 € 205 159 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
60 312 € 48 818 € 32 254 € 36 976 € 53 095 € 35 888 € 9 387 € 16 577 € 29 781 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
60 312 € 48 818 € 32 254 € 36 976 € 53 095 € 35 888 € 9 387 € 16 577 € 29 781 €
012
A.II.1
Pozemky
35 888€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 312€ 48 818€ 32 254€ 36 976€ 53 095€ 9 387€ 16 577€ 29 781€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
205 472 € 263 007 € 422 751 € 118 348 € 308 193 € 290 699 € 303 651 € 142 527 € 154 434 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
118 € 112 € 112 € 68 € 61 € 92 € 35 € 81 €
032
B.I.1
Materiál
35€ 81€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 110 € 1 630 € 1 696 € 1 696 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 696€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
149 088 € 187 221 € 322 625 € 76 784 € 202 360 € 128 479 € 166 084 € 108 127 € 51 089 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
134 804€ 134 030€ 259 589€ 34 209€ 51 561€ 25 400€ 96 006€ 106 627€ 32 685€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 480€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
11 031€ 51 549€ 231€ 1 372€ 19 711€ 17 753€ 29 805€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 924€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 253€ 1 642€ 62 805€ 41 203€ 131 088€ 85 326€ 40 273€ 1 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
55 274 € 74 038 € 100 014 € 41 452 € 105 765 € 160 463 € 137 475 € 32 669 € 103 264 €
056
B.IV.1
Peniaze
55 274€ 74 038€ 100 014€ 41 452€ 105 765€ 160 463€ 137 475€ 588€ 726€
057
B.IV.2
Účty v bankách
32 081€ 102 538€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
22 825 € 20 944 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
41€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
299€ 385€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22 485€ 20 559€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
265 784 € 311 825 € 455 005 € 155 324 € 361 288 € 326 587 € 313 038 € 181 929 € 205 159 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
121 568 € 95 063 € 343 975 € 73 014 € 322 609 € 261 690 € 157 064 € 131 587 € 72 050 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 € 13 400 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 400€ 13 400€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 147 € 4 147 € 4 147 € 4 147 € 4 147 € 4 147 € 4 147 € 4 147 € 4 147 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 147€ 4 147€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
47 516 € 55 467 € 244 074 € 139 517 € 90 118 € 54 503 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 503€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
56 505 € 77 516 € 270 961 € 55 467 € 60 988 € 104 626 € 49 399 € 59 537 € 54 503 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
144 216 € 216 762 € 111 030 € 82 310 € 38 679 € 64 897 € 155 974 € 50 336 € 133 084 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 904 € 4 423 € 3 841 € 2 957 € 2 954 € 2 925 € 2 785 € 5 577 € 2 316 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 904€ 4 423€ 3 841€ 2 957€ 2 954€ 2 925€ 2 785€ 5 577€ 2 316€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
10 449 € 526 € 371 € 229 € 10 € 745 € 529 € 5 855 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
529€ 355€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 500€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
129 863 € 211 813 € 106 818 € 67 458 € 12 394 € 61 962 € 152 444 € 44 230 € 124 913 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 434€ 1 865€ 13 231€ 2 071€ 1 734€ 10 871€ 116 163€ 3 084€ 104 517€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16€ 80€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
102 707€ 190 676€ 1 423€ 55 467€ 1 706€ 2 971€ 25 026€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
19 172€ 12 464€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 683€ 7 535€ 8 380€ 5 977€ 7 771€ 13 975€ 10 252€ 6 894€ 2 678€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 642€ 3 206€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 039€ 11 737€ 83 784€ 3 943€ 1 183€ 34 145€ 1 003€ 10 966€ 1 968€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 456€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 666 € 23 331 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 666€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 666€ 11 665€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
6 € 25 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6€ 25€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé