Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 336 360 € 11 217 209 € 11 214 537 € 10 435 246 € 8 439 329 € 4 895 996 € 3 418 783 € 700 188 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 326 399 € 1 332 333 € 1 577 680 € 2 416 375 € 2 380 871 € 1 505 670 € 319 731 € 92 899 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
14 014 €
005
A.I.2
Software
14 014€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 303 385 € 1 323 333 € 1 568 680 € 1 704 875 € 1 669 371 € 794 170 € 319 731 € 92 899 €
012
A.II.1
Pozemky
90 774€ 264 066€ 264 066€ 90 774€
013
A.II.2
Stavby
533 513€ 414 609€ 430 161€ 169 162€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
761 282€ 666 960€ 941 467€ 1 051 604€ 1 002 895€ 696 396€ 319 731€ 92 899€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 590€ 241 764€ 106 278€ 220 043€ 337 568€ 7 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
64 842€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
9 000 € 9 000 € 9 000 € 711 500 € 711 500 € 711 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
702 500€ 702 500€ 702 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 005 194 € 9 884 305 € 9 635 219 € 8 009 002 € 5 983 247 € 3 386 004 € 3 097 283 € 607 071 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
419 688 € 443 180 € 688 270 € 574 688 € 33 276 € 33 180 € 758 509 € 16 235 €
032
B.I.1
Materiál
41 074€ 61 046€ 53 696€ 48 450€ 33 276€ 33 180€ 3 250€ 16 235€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
755 259€
036
B.I.5
Tovar
378 614€ 382 134€ 634 574€ 526 238€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
765 366 € 296 563 € 264 697 € 341 834 € 330 607 € 25 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
605 269€ 15 932€ 13 286€ 142 377€ 268 736€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
120 534€ 117 291€ 114 048€ 25 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
160 097€ 160 097€ 134 120€ 85 409€ 61 871€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 499 051 € 8 606 941 € 8 037 267 € 6 859 312 € 5 273 294 € 3 197 248 € 2 075 682 € 477 216 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 323 228€ 6 351 033€ 5 493 237€ 5 224 885€ 3 791 017€ 2 495 726€ 1 889 905€ 473 140€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
649 650€ 872 448€ 1 409 395€ 641 454€ 1 198 494€ 570 764€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
70 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
125 000€ 95 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
31 600€ 260 521€ 256 521€ 256 521€ 29 521€ 25 030€ 20 860€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
223 824€ 284 847€ 372 601€ 536 727€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
270 749€ 838 092€ 505 513€ 74 725€ 159 262€ 35 728€ 164 917€ 4 076€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
321 089 € 537 621 € 644 985 € 233 168 € 346 070 € 130 576 € 263 092 € 113 620 €
056
B.IV.1
Peniaze
193 244€ 266 524€ 192 223€ 184 100€ 134 404€ 128 003€ 253 275€ 22 630€
057
B.IV.2
Účty v bankách
127 845€ 271 097€ 452 762€ 49 068€ 211 666€ 2 573€ 9 817€ 90 990€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 767 € 571 € 1 638 € 9 869 € 75 211 € 4 322 € 1 769 € 218 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
138€ 375€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 767€ 571€ 1 500€ 7 490€ 10 329€ 4 322€ 1 769€ 218€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 004€ 64 882€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 336 360 € 11 217 209 € 11 214 537 € 10 435 246 € 8 439 329 € 4 895 996 € 3 418 783 € 700 188 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-2 096 528 € 1 122 138 € 1 397 641 € 605 573 € 392 960 € 292 824 € 277 075 € 123 686 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 3 164 € 338 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 3 164€ 338€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
260 219 € 1 367 645 € 575 572 € 362 960 € 262 824 € 247 075 € 116 384 € 55 392 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
260 215€ 1 367 641€ 575 572€ 362 960€ 262 824€ 247 075€ 116 384€ 55 392€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
4€ 4€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 386 747 € -275 507 € 792 069 € 212 613 € 100 136 € 15 749 € 132 527 € 61 317 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 432 888 € 10 095 071 € 9 816 896 € 9 829 673 € 8 046 369 € 4 603 172 € 3 141 708 € 576 502 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
99 974 € 134 075 € 69 956 € 53 055 € 34 442 € 13 510 € 79 281 € 5 705 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
89 924€ 134 075€ 69 956€ 53 055€ 28 442€ 13 510€ 69 281€ 5 705€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
10 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 050€ 6 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
215 277 € 403 428 € 461 990 € 690 348 € 551 366 € 195 862 € 1 474 € 468 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
32 506€ 163 950€ 99 724€ 86 199€ 68 260€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 115€ 7 680€ 4 236€ 3 369€ 2 565€ 2 140€ 1 474€ 468€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
170 656€ 231 798€ 358 030€ 600 780€ 480 541€ 193 722€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 239 737 € 7 565 266 € 6 782 833 € 7 052 125 € 6 804 911 € 3 384 024 € 2 515 617 € 518 918 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 405 929€ 7 044 969€ 5 922 494€ 6 253 338€ 6 353 038€ 3 130 772€ 2 187 155€ 244 548€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
28 640€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 500€ 1 500€ 174 000€ 174 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
205 463€ 152 598€ 165 371€ 117 401€ 98 683€ 65 874€ 38 194€ 59 854€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
318 902€ 74 256€ 41 433€ 34 872€ 27 151€ 16 544€ 23 579€ 11 909€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
54 668€ 16 386€ 324 214€ 137 952€ 189 927€ 144 260€ 61 932€ 27 669€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
253 275€ 275 557€ 329 321€ 508 562€ 136 112€ 26 574€ 2 115€ 938€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
340€ 555 188€ 650 149€ 655 650€ 623 918€ 148 332€ 51 411€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 877 900 € 1 991 962 € 1 946 929 € 1 383 996 € 385 858 € 397 004 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 877 900€ 1 991 962€ 1 946 929€ 1 383 996€ 385 858€ 397 004€