Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
482 272 € 517 236 € 358 100 € 260 753 € 169 915 € 119 859 € 104 124 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
10 461 € 13 607 € 13 315 € 11 943 € 18 843 € 14 480 € 21 188 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
10 461 € 13 607 € 13 315 € 11 943 € 18 843 € 14 480 € 21 188 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 427€ 3 077€ 3 727€ 4 377€ 5 027€ 5 677€ 6 067€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 034€ 10 530€ 9 588€ 7 566€ 13 816€ 8 803€ 15 121€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
471 811 € 503 629 € 344 785 € 248 810 € 151 072 € 105 379 € 82 936 €
015
B.I.
Zásoby
71 938€ 83 726€ 91 532€ 89 786€ 88 679€ 91 003€ 75 075€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
397 372 € 416 797 € 277 853 € 157 803 € 55 585 € 10 980 € 4 148 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
221 377€ 274 094€ 193 885€ 151 303€ 39 165€ 8 980€ 4 148€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
175 995€ 142 703€ 83 968€ 6 500€ 16 420€ 2 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 501 € 3 106 € -24 600 € 1 221 € 6 808 € 3 396 € 3 713 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 501€ 3 106€ -24 600€ 1 221€ 6 808€ 3 396€ 3 713€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
482 272 € 517 236 € 358 100 € 260 753 € 169 915 € 119 859 € 104 124 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
93 216 € 59 547 € 31 520 € 79 651 € 74 111 € 70 617 € 67 490 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
47 357€ 24 218€ 72 347€ 66 808€ 63 315€ 60 188€ 43 750€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
38 556 € 28 026 € -48 130 € 5 540 € 3 493 € 3 126 € 16 437 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
389 056 € 457 689 € 326 580 € 181 102 € 95 804 € 49 242 € 36 634 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
219€ 219€ 219€ 217€ 217€ 217€ 217€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
387 613 € 455 912 € 325 045 € 178 263 € 94 489 € 47 862 € 35 440 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
336 202€ 390 916€ 306 837€ 158 940€ 92 987€ 43 545€ 15 617€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
-101€ 946€ 948€ 810€ 812€ 1 882€ 1 351€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
19 282€ 1 700€ -8 240€ -1 687€ 690€ 2 435€ 5 402€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
32 230€ 62 350€ 25 500€ 20 200€ 13 070€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 224€ 1 558€ 1 316€ 2 622€ 1 098€ 1 163€ 977€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci