Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
217 674 € 177 500 € 304 735 € 453 342 € 501 247 € 839 595 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
72 747 € 115 391 € 155 243 € 215 954 € 288 749 € 86 670 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
72 747 € 115 391 € 155 243 € 215 954 € 288 749 € 86 670 €
012
A.II.1
Pozemky
20 683€ 22 055€ 23 426€ 0€
013
A.II.2
Stavby
24 798€ 26 170€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 064€ 93 336€ 131 817€ 191 156€ 262 579€ 86 670€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
144 927 € 62 109 € 149 492 € 224 976 € 211 637 € 751 887 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
19 863 € 19 863 € 17 376 € 19 863 € 19 863 € 18 411 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
19 863€ 19 863€ 18 411€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 001 € 26 035 € 12 707 € 148 843 € 169 050 € 278 999 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 427€ 124€ 7 222€ 142 075€ 111 630€ 212 212€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
759€ 12 959€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 768€ 57 420€ 66 787€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 815€ 12 952€ 5 485€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
103 063 € 16 211 € 119 409 € 56 270 € 22 724 € 454 477 €
056
B.IV.1
Peniaze
103 063€ 16 211€ 119 409€ 847€ 852€ 60 452€
057
B.IV.2
Účty v bankách
55 423€ 21 872€ 394 025€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
12 412 € 861 € 1 038 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 412€ 861€ 1 038€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
217 674 € 177 500 € 304 735 € 453 342 € 501 247 € 839 595 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
180 345 € 168 005 € 284 834 € 443 552 € 431 416 € 581 982 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
160 702 € 187 531 € 256 249 € 424 113 € 424 679 € 413 037 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
424 679€ 424 679€ 413 037€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-566€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 340 € -26 829 € 21 282 € 12 136 € -566 € 161 642 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
37 329 € 9 495 € 19 901 € 9 790 € 69 831 € 257 613 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 079 € 1 470 € 872 € 349 € 849 € 927 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 079€ 1 470€ 872€ 349€ 849€ 927€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
647 € 621 € 621 € 621 € 529 € 76 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
621€ 529€ 76€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
35 603 € 7 404 € 18 408 € 8 820 € 68 453 € 256 610 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
29 273€ 3 499€ 13 593€ 2 905€ 6 205€ 252 440€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
861€ 797€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 937€ 55 342€ 1 298€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 348€ 2 551€ 1 541€ 346€ 1 178€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 467€ 2 510€ 336€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 982€ 493€ 2 477€ 2 511€ 4 050€ 1 279€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ 79€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé