Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
180 381 881€ 210 998 926€ 208 355 296€ 185 133 907€ 245 577 624€ 253 748 461€ 260 428 959€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
185 689 792 € 217 519 101 € 213 994 306 € 190 793 570 € 251 849 808 € 260 534 565 € 266 773 214 € 239 598 209 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
127 679 633€ 150 335 405€ 139 829 527€ 108 399 779€ 128 498 533€ 141 669 883€ 146 079 476€ 169 871 380€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
52 702 248€ 60 663 520€ 68 525 769€ 76 734 128€ 117 079 091€ 112 078 578€ 114 349 483€ 64 310 424€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
81 677€ 578 838€ 808 456€ 726 864€ 28 247€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 460€ 7€ 0€ 309€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 296 451€ 6 520 176€ 5 639 010€ 5 577 986€ 5 693 346€ 5 977 641€ 5 617 391€ 5 387 849€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
183 982 698 € 216 366 988 € 213 592 918 € 194 663 962 € 248 573 742 € 258 684 337 € 263 491 371 € 237 339 298 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
119 555 587€ 144 629 276€ 134 362 057€ 110 064 687€ 123 149 987€ 137 483 022€ 142 322 433€ 165 843 225€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
504 892€ 1 004 073€ 1 226 345€ 217 846€ 265 185€ 486 240€ 329 017€ 78 379€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
56 961 422€ 63 430 245€ 71 184 725€ 77 127 845€ 117 956 970€ 113 606 990€ 114 048 731€ 65 005 782€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 729 793 € 1 658 832 € 1 529 732 € 1 458 663 € 1 336 725 € 858 211 € 953 188 € 1 015 318 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 269 077€ 1 226 601€ 1 104 920€ 1 048 996€ 1 006 872€ 619 803€ 715 410€ 752 934€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
417 957€ 389 789€ 381 137€ 374 963€ 302 449€ 217 977€ 215 460€ 239 842€
19
E.4.
Sociálne náklady
42 759€ 42 442€ 43 675€ 34 704€ 27 404€ 20 431€ 22 318€ 22 542€
20
F.
Dane a poplatky
2 442€ 14 666€ 1 701€ 32 075€ 1 072€ 1 284€ 2 057€ 1 581€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
178 617€ 98 328€ 95 995€ 60 344€ 47 479€ 49 745€ 54 810€ 31 531€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
178 617€ 98 328€ 95 995€ 60 344€ 47 479€ 49 745€ 54 810€ 31 531€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
238€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
80 129€ 126 741€ 35 667€ 8 063€ 4 640€ 10 293€ 96 919€ 23 763€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 969 816€ 5 404 827€ 5 156 696€ 5 694 439€ 5 811 684€ 6 188 552€ 5 684 216€ 5 339 481€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 707 094 € 1 152 113 € 401 388 € -3 870 392 € 3 276 066 € 1 850 228 € 3 281 843 € 2 258 911 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 359 980 € 1 935 331 € 1 582 169 € -2 194 794 € 4 784 320 € 2 980 665 € 4 455 642 € 3 282 665 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 469 € 3 697 € 3 037 € 6 739 € 3 380 € 8 773 € 27 739 € 36 539 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 469 € 3 697 € 3 037 € 6 739 € 3 380 € 8 706 € 27 731 € 34 855 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 697€ 3 037€ 6 735€ 3 319€ 8 567€ 27 586€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 469€ 4€ 61€ 139€ 145€ 34 855€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
67€ 8€ 1 684€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
188 523 € 139 181 € 143 117 € 126 399 € 89 964 € 48 967 € 3 522 226 € 24 274 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
149 764 € 96 464 € 94 183 € 80 003 € 42 313 € 13 845 € 27 € 5 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
32 867€ 21 009€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
149 764€ 96 464€ 61 316€ 58 994€ 42 313€ 13 845€ 27€ 5€
52
O.
Kurzové straty
18€ 37€ 28€ 35€ 73€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 475 530€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 759€ 42 717€ 48 916€ 46 396€ 47 614€ 35 094€ 46 634€ 24 196€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-187 054 € -135 484 € -140 080 € -119 660 € -86 584 € -40 194 € -3 494 487 € 12 265 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 520 040 € 1 016 629 € 261 308 € -3 990 052 € 3 189 482 € 1 810 034 € -212 644 € 2 271 176 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
325 552 € 218 974 € -635 579 € 30 630 € 717 242 € 390 300 € 726 750 € 531 399 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
147 250€ 67 523€ 2 881€ 726 344€ 477 140€ 728 641€ 537 602€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
178 302€ 151 451€ -635 579€ 27 749€ -9 102€ -86 840€ -1 891€ -6 203€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 194 488 € 797 655 € 896 887 € -4 020 682 € 2 472 240 € 1 419 734 € -939 394 € 1 739 777 €