Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 922 087 € 4 376 631 € 4 572 091 € 4 549 011 € 3 550 094 € 3 691 538 € 2 255 086 € 1 633 478 € 1 532 992 € 1 470 255 € 1 329 965 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
902 843 € 1 079 963 € 1 047 801 € 1 125 026 € 728 955 € 123 226 € 174 333 € 218 085 € 383 512 € 574 697 € 707 732 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
902 843 € 1 079 963 € 1 047 801 € 1 125 026 € 728 955 € 123 226 € 174 333 € 218 085 € 383 512 € 574 697 € 707 732 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
902 843€ 1 079 963€ 1 047 801€ 1 125 026€ 728 955€ 123 226€ 174 333€ 218 085€ 383 512€ 574 697€ 707 732€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 019 244 € 3 296 668 € 3 520 751 € 3 423 025 € 2 820 954 € 3 538 544 € 2 080 753 € 1 413 081 € 1 149 448 € 845 974 € 607 764 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
13 773 € 10 675 €
032
B.I.1
Materiál
13 773€ 10 675€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
334 025 € 780 134 € 869 559 € 394 756 € 238 205 € 219 091 € 163 088 € 97 713 € 104 473 € 112 263 € 111 289 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
133 752€ 409 387€ 403 969€ 0€ 118 911€ 33 748€ 40 969€ 41 695€ 38 921€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
200 273€ 370 747€ 465 590€ 394 756€ 238 205€ 219 091€ 44 177€ 63 965€ 63 504€ 70 568€ 72 368€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 668 332 € 2 515 322 € 2 647 800 € 3 025 839 € 2 578 576 € 3 309 747 € 1 909 791 € 1 308 963 € 1 029 352 € 729 417 € 492 813 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
551 334€ 262 393€ 240 516€ 631 539€ 555 311€ 979 902€ 1 122 599€ 697 623€ 463 625€ 481 524€ 487 929€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
126 460€ 241 565€ 255 432€ 61 305€ 285 646€ 2 836€ 10 400€ 1 696€ 36 364€ 96 589€ 4 884€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 990 538€ 2 011 364€ 2 151 852€ 2 332 995€ 1 737 619€ 2 327 009€ 776 792€ 609 644€ 529 363€ 151 304€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 114 € 1 212 € 3 392 € 2 430 € 4 173 € 9 706 € 7 874 € 6 405 € 4 948 € 4 294 € 3 662 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 114€ 1 212€ 3 392€ 2 430€ 4 173€ 3 562€ 3 063€ 2 861€ 2 424€ 2 453€ 2 410€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 144€ 4 811€ 3 544€ 2 524€ 1 841€ 1 252€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 539 € 960 € 185 € 29 768 € 2 312 € 32 € 49 584 € 14 469 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 539€ 960€ 185€ 32€ 67€ 749€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 768€ 2 312€ 49 517€ 13 720€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 922 087 € 4 376 631 € 4 572 091 € 4 549 011 € 3 550 094 € 3 691 538 € 2 255 086 € 1 633 478 € 1 532 992 € 1 470 255 € 1 329 965 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 581 476 € 2 254 464 € 2 073 891 € 2 205 329 € 2 029 540 € 1 989 744 € 1 507 594 € 1 276 001 € 1 086 397 € 894 839 € 648 919 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 844 464 € 1 663 891 € 1 595 329 € 1 619 540 € 1 529 745 € 1 397 594 € 1 166 001 € 976 397 € 784 839 € 538 919 € 230 934 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 844 464€ 1 663 891€ 1 595 329€ 1 619 540€ 1 529 745€ 1 397 594€ 1 166 001€ 976 397€ 784 839€ 538 919€ 230 934€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
627 012 € 480 573 € 368 562 € 475 789 € 389 795 € 482 150 € 231 593 € 189 604 € 191 558 € 245 920 € 307 985 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 340 611 € 2 122 167 € 2 498 200 € 2 343 682 € 1 520 554 € 1 701 794 € 747 492 € 357 477 € 446 595 € 575 416 € 681 046 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 036 744 € 1 913 989 € 2 302 448 € 1 920 141 € 1 141 991 € 965 554 € 218 255 € 161 116 € 305 338 € 416 274 € 436 700 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 461€ 13 271€ 5 308€ 8 292€ 6 154€ 6 254€ 6 106€ 3 691€ 4 741€ 2 925€ 2 050€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
17 500€ 1 847 350€ 1 030 406€ 879 483€ 208 225€ 144 050€ 295 500€ 403 750€ 424 660€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 025 283€ 1 900 718€ 2 279 640€ 64 499€ 105 431€ 79 817€ 3 924€ 13 375€ 5 097€ 9 599€ 9 990€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
11 648 € 8 590 € 6 994 € 6 395 € 6 277 € 6 446 € 4 831 € 3 777 € 2 745 € 2 039 € 1 416 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 648€ 8 590€ 6 994€ 6 395€ 6 277€ 6 446€ 4 831€ 3 777€ 2 745€ 2 039€ 1 416€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
292 219 € 199 588 € 188 758 € 417 146 € 372 286 € 729 794 € 524 406 € 192 584 € 138 512 € 157 103 € 242 930 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
236 029€ 138 471€ 134 983€ 218 904€ 317 762€ 396 869€ 485 987€ 97 042€ 33 450€ 122 769€ 115 249€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
34 148€ 79 706€ 9 806€ 13 868€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
30 661€ 28 261€ 23 979€ 28 132€ 27 081€ 24 393€ 17 654€ 15 425€ 13 129€ 13 361€ 13 663€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 168€ 18 952€ 15 895€ 18 311€ 17 947€ 16 269€ 11 881€ 10 683€ 9 624€ 8 833€ 7 403€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 361€ 13 904€ 13 901€ 151 799€ 9 496€ 292 263€ 8 884€ 35 286€ 2 603€ 2 334€ 47 112€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
45 635€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé