Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.03.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
86 931 € 70 869 € 40 210 € 6 485 € 6 975 € 8 236 € 18 325 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
12 126 € 18 990 € 12 535 € 2 093 € 7 116 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
12 126 € 18 990 € 12 535 € 2 093 € 7 116 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 126€ 18 990€ 12 535€ 2 093€ 7 116€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
74 805 € 51 879 € 27 675 € 6 485 € 6 975 € 6 143 € 10 999 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
50 € 30 € 20 €
032
B.I.1
Materiál
20€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
19 176 € 24 527 € 18 368 € 1 697 € 1 672 € 1 777 € 4 810 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 184€ 16 243€ 8 083€ 1 559€ 1 546€ 1 651€ 4 810€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
565€ 2 001€ 138€ 126€ 126€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 427€ 8 284€ 8 284€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
55 579 € 27 352 € 9 307 € 4 788 € 5 303 € 4 336 € 6 169 €
056
B.IV.1
Peniaze
55 579€ 27 352€ 9 307€ 4 788€ 5 303€ 4 336€ 4 180€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 989€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
210 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
210€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
86 931 € 70 869 € 40 210 € 6 485 € 6 975 € 8 236 € 18 325 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
68 585 € 46 820 € 20 662 € 4 877 € 4 462 € 5 374 € 13 043 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
749 € 749 € 749 € 749 € 749 € 749 € 749 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
749€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
39 070 € 12 913 € -2 872 € -3 287 € -2 376 € 5 294 € 6 104 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 104€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
21 766 € 26 158 € 15 785 € 415 € -911 € -7 669 € -810 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 346 € 24 049 € 19 548 € 1 608 € 2 513 € 2 862 € 5 282 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
154 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
154€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 112 € 10 613 € 118 € 21 € 26 € 17 € 1 627 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 474€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
153€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
9 234 € 13 436 € 19 430 € 1 587 € 2 487 € 2 845 € 3 501 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
244€ 1 372€ 502€ 118€ 118€ 118€ 220€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
676€ 1 568€ 8 460€ 475€ 479€ 478€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
358€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 268€ 2 527€ 4 745€ 242€ 245€ 244€ 426€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
343€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 046€ 7 969€ 5 723€ 752€ 1 645€ 2 005€ 2 154€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci