Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
27.08.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
221 644 € 224 713 € 269 672 € 478 061 € 478 084 € 1 211 011 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 € 215 940 € 218 225 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 070 € 3 355 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 070€ 3 355€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
214 870€ 214 870€ 214 870€ 214 870€ 214 870€ 214 870€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 774 € 9 811 € 54 711 € 263 191 € 262 144 € 992 250 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
17 234 € 195 323 € 196 750 € 338 935 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
17 234€ 195 323€ 196 750€ 338 935€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 199 € 4 235 € 4 868 € 41 152 € 62 346 € 555 123 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 199€ 4 235€ 4 856€ 37 441€ 57 497€ 526 918€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12€ 3 711€ 4 849€ 28 205€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 575 € 5 576 € 32 609 € 26 716 € 3 048 € 98 192 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 575€ 5 576€ 32 609€ 16 328€ 2 451€ 9 801€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 388€ 597€ 88 391€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
32 € 91 € 536 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
536€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32€ 91€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
221 644 € 224 713 € 269 672 € 478 061 € 478 084 € 1 211 011 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-451 560 € -448 985 € -425 504 € -188 363 € -243 492 € 201 058 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-454 485 € -431 004 € -193 863 € -248 993 € 115 558 € 443 286 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
363 286€ 363 286€ 443 286€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-454 485€ -431 004€ -193 863€ -612 279€ -247 728€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-2 575 € -23 481 € -237 141 € 55 130 € -364 550 € -247 728 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
673 204 € 673 698 € 695 176 € 666 424 € 721 576 € 1 009 953 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 142 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 142€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
626 € 592 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
626€ 592€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
673 018 € 673 618 € 695 163 € 666 424 € 720 950 € 1 008 219 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
598 323€ 598 923€ 598 944€ 600 293€ 681 077€ 705 463€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
39 834€ 39 834€ 64 835€ 64 835€ 39 835€ 299 835€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 682€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 031€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 499€ 31 499€ 31 373€ 1 296€ 38€ 208€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 362€ 3 362€ 11€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
186 € 80 € 13 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
186€ 80€ 13€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé