Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
27.08.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
221 644 € 224 713 € 269 672 € 478 061 € 478 084 € 1 211 011 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 € 215 940 € 218 225 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 070 € 3 355 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 070€ 3 355€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 € 214 870 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
214 870€ 214 870€ 214 870€ 214 870€ 214 870€ 214 870€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 774 € 9 811 € 54 711 € 263 191 € 262 144 € 992 250 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
17 234 € 195 323 € 196 750 € 338 935 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
17 234€ 195 323€ 196 750€ 338 935€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 199 € 4 235 € 4 868 € 41 152 € 62 346 € 555 123 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 199€ 4 235€ 4 856€ 37 441€ 57 497€ 526 918€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12€ 3 711€ 4 849€ 28 205€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 575 € 5 576 € 32 609 € 26 716 € 3 048 € 98 192 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 575€ 5 576€ 32 609€ 16 328€ 2 451€ 9 801€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 388€ 597€ 88 391€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
32 € 91 € 536 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
536€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32€ 91€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
221 644 € 224 713 € 269 672 € 478 061 € 478 084 € 1 211 011 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-451 560 € -448 985 € -425 504 € -188 363 € -243 492 € 201 058 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-454 485 € -431 004 € -193 863 € -248 993 € 115 558 € 443 286 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
363 286€ 363 286€ 443 286€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-454 485€ -431 004€ -193 863€ -612 279€ -247 728€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 575 € -23 481 € -237 141 € 55 130 € -364 550 € -247 728 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
673 204 € 673 698 € 695 176 € 666 424 € 721 576 € 1 009 953 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 142 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 142€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
626 € 592 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
626€ 592€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
673 018 € 673 618 € 695 163 € 666 424 € 720 950 € 1 008 219 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
598 323€ 598 923€ 598 944€ 600 293€ 681 077€ 705 463€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
39 834€ 39 834€ 64 835€ 64 835€ 39 835€ 299 835€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 682€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 031€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 499€ 31 499€ 31 373€ 1 296€ 38€ 208€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 362€ 3 362€ 11€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
186 € 80 € 13 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
186€ 80€ 13€