Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 693 578 € 4 203 582 € 4 695 303 € 5 196 558 € 4 998 040 € 6 279 217 € 6 882 834 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 402 742 € 3 019 900 € 3 637 057 € 4 254 214 € 4 871 372 € 5 488 528 € 6 105 686 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 402 742 € 3 019 900 € 3 637 057 € 4 254 214 € 4 871 372 € 5 488 528 € 6 105 686 €
012
A.II.1
Pozemky
77 208€ 77 208€ 77 208€ 77 208€ 77 208€ 77 208€ 77 208€
013
A.II.2
Stavby
2 325 534€ 2 942 692€ 3 559 849€ 4 177 006€ 4 794 164€ 5 411 320€ 6 028 478€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 287 743 € 1 181 423 € 1 056 113 € 939 686 € 124 586 € 788 307 € 634 643 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
585 706 € 489 259 € 276 986 € 149 224 € 19 523 € 308 591 € 50 311 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
38 177€ 99 156€ 37 707€ 55 780€ 14 696€ 51 919€ 44 702€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
535 882€ 384 400€ 225 600€ 75 000€ 250 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 647€ 5 703€ 13 679€ 18 444€ 4 827€ 6 672€ 5 609€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
702 037 € 692 164 € 779 127 € 790 462 € 105 063 € 479 716 € 584 332 €
056
B.IV.1
Peniaze
85 595€ 84 562€ 79 323€ 77 175€ 76 180€ 83 765€ 81 712€
057
B.IV.2
Účty v bankách
616 442€ 607 602€ 699 804€ 713 287€ 28 883€ 395 951€ 502 620€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 093 € 2 259 € 2 133 € 2 658 € 2 082 € 2 382 € 142 505 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 093€ 2 259€ 2 133€ 2 658€ 2 082€ 2 382€ 142 505€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 693 578 € 4 203 582 € 4 695 303 € 5 196 558 € 4 998 040 € 6 279 217 € 6 882 834 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 063 741 € 820 890 € 603 399 € 365 717 € 285 734 € 1 235 539 € 1 299 009 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 422 000 € 1 422 000 € 1 422 000 € 1 422 000 € 1 422 000 € 1 422 000 € 1 422 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 422 000€ 1 422 000€ 1 422 000€ 1 422 000€ 1 422 000€ 1 422 000€ 1 422 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-601 110 € -818 601 € -1 056 283 € -1 136 899 € -186 461 € -122 991 € -125 874 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
535 789€ 318 298€ 80 616€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 136 899€ -1 136 899€ -1 136 899€ -1 136 899€ -186 461€ -122 991€ -125 874€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
242 851 € 217 491 € 237 682 € 80 616 € -949 805 € -63 470 € 2 883 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 629 837 € 3 382 692 € 4 091 904 € 4 830 841 € 4 712 306 € 5 043 678 € 5 583 825 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 407 € 4 400 € 2 877 € 3 871 € 1 800 € 1 800 € 4 977 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 407€ 4 400€ 2 877€ 3 871€ 1 800€ 1 800€ 4 977€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 158 € 894 € 758 € 566 € 448 € 428 € 206 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 158€ 894€ 758€ 566€ 448€ 428€ 206€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
126 527 € 117 694 € 21 300 € 21 410 € 211 273 € 41 946 € 65 656 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
116 492€ 112 941€ 13 783€ 15 955€ 50 333€ 34 022€ 58 324€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 350€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
160 000€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 843€ 2 694€ 2 671€ 1 658€ 2 461€ 2 073€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 434€ 1 649€ 1 580€ 891€ 1 911€ 1 664€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 758€ 410€ 2 654€ 2 294€ 328€ 2 940€ 1 245€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
612€ 612€ 612€ 612€ 1 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-282 140€ -175 620€ -110 000€ 25 000€ 25 000€ 50 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 776 885 € 3 435 324 € 4 176 969 € 4 804 994 € 4 473 785 € 4 974 504 € 5 462 986 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 776 885€ 3 435 324€ 4 176 969€ 4 804 994€ 4 473 785€ 4 974 504€ 5 462 986€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€