Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 418 436 € 1 401 057 € 1 430 219 € 1 405 989 € 120 940 € 1 305 604 € 1 226 227 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 418 436€ 1 401 057€ 1 430 219€ 1 405 989€ 120 940€ 1 305 604€ 1 226 227€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
393 564 € 360 354 € 374 520 € 240 453 € 139 692 € 363 809 € 250 025 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 830€ 19 306€ 21 131€ 13 750€ 13 739€ 21 242€ 29 780€
10
B.2
Služby
376 734€ 341 048€ 353 389€ 226 703€ 125 953€ 342 567€ 220 245€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 024 872 € 1 040 703 € 1 055 699 € 1 165 536 € -18 752 € 941 795 € 976 202 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
69 289 € 63 464 € 50 450 € 31 760 € 4 418 € 48 856 € 52 310 €
13
C.1
Mzdové náklady
50 188€ 45 804€ 37 190€ 23 351€ 3 220€ 35 133€ 38 436€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16 796€ 15 540€ 11 738€ 7 201€ 1 040€ 12 032€ 12 389€
16
C.4
Sociálne náklady
2 305€ 2 120€ 1 522€ 1 208€ 158€ 1 691€ 1 485€
17
D
Dane a poplatky
3 507€ 10 851€ 23 062€ 11 066€ 1 795€ 3 785€ 1 849€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
617 157€ 617 157€ 617 157€ 617 157€ 617 157€ 617 157€ 566 293€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 266€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
633€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
211€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 377€ 12 355€ 11 285€ 50 130€ 18 108€ 15 322€ 12 394€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
322 542 € 336 876 € 353 745 € 455 423 € -659 597 € 256 886 € 343 356 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
12€ 21€ 39€ 111€
39
N
Nákladové úroky
77 300€ 118 837€ 112 819€ 344 534€ 175 126€ 316 998€ 322 602€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
446€ 548€ 364€ 27 403€ 114 143€ 514€ 17 962€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-77 746 € -119 385 € -113 183 € -371 925 € -289 248 € -317 473 € -340 453 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
244 796 € 217 491 € 240 562 € 83 498 € -948 845 € -60 587 € 2 903 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 945 € 2 880 € 2 882 € 960 € 2 883 € 20 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 945€ 2 880€ 2 882€ 960€ 2 883€ 20€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
242 851 € 217 491 € 237 682 € 80 616 € -949 805 € -63 470 € 2 883 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
244 796 € 217 491 € 240 562 € 83 498 € -948 845 € -60 587 € 2 903 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
242 851 € 217 491 € 237 682 € 80 616 € -949 805 € -63 470 € 2 883 €