Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 689 084 € 7 166 620 € 6 571 625 € 5 844 224 € 9 277 653 € 9 295 560 € 6 083 896 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
221 856 € 399 054 € 121 963 € 159 440 € 119 217 € 8 301 € 18 669 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
221 856 € 399 054 € 121 963 € 159 440 € 119 217 € 8 301 € 18 669 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
221 856€ 399 054€ 121 963€ 159 440€ 1 500€ 8 301€ 18 669€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
117 717€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 210 070 € 6 104 398 € 5 436 587 € 4 225 193 € 7 275 324 € 6 794 529 € 5 891 002 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
831 367 € 760 801 € 962 619 € 759 739 € 808 051 € 88 405 € 167 233 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
831 367€ 760 801€ 962 619€ 759 739€ 808 051€ 88 405€ 167 233€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 118 € 21 191 € 10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
20 704 € 20 704 € 10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 € 10 465 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
20 704€ 20 704€ 10 465€ 10 465€ 10 465€ 10 465€ 10 465€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 414€ 487€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 472 292 € 3 186 532 € 2 500 291 € 1 755 643 € 5 245 363 € 5 955 474 € 4 132 842 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 238 857 € 2 375 568 € 2 034 130 € 1 577 257 € 5 160 363 € 5 643 817 € 4 018 156 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
462 326€ 174 972€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 238 857€ 2 375 568€ 2 034 130€ 1 577 257€ 5 160 363€ 5 181 491€ 3 843 184€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
118 435€ 57 391€ 311 649€ 65 686€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
115 000€ 810 964€ 466 161€ 120 995€ 85 000€ 8€ 49 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 883 293 € 2 135 874 € 1 963 212 € 1 699 346 € 1 211 445 € 740 185 € 1 580 462 €
072
B.V.1.
Peniaze
331€ 38€ 297€ 1 327€ 4 000€ 770€ 179€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 882 962€ 2 135 836€ 1 962 915€ 1 698 019€ 1 207 445€ 739 415€ 1 580 283€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
257 158 € 663 168 € 1 013 075 € 1 459 591 € 1 883 112 € 2 492 730 € 174 225 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 716€ 4 238€ 409 190€ 863 878€ 1 281 370€ 79 825€ 67 008€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
244 090€ 649 880€ 602 843€ 594 406€ 601 654€ 2 411 338€ 57 565€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 352€ 9 050€ 1 042€ 1 307€ 88€ 1 567€ 49 652€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 689 084 € 7 166 620 € 6 571 625 € 5 844 224 € 9 277 653 € 9 295 560 € 6 083 896 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 396 835 € 3 585 131 € 1 900 141 € 910 063 € 1 112 368 € 1 021 138 € 407 164 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 055 704 € 1 615 142 € 878 063 € 88 709 € 377 164 € 216 743 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 055 704€ 1 615 142€ 878 063€ 88 709€ 377 164€ 216 743€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 311 131 € 1 939 989 € 992 078 € 791 354 € 1 082 368 € 613 974 € 160 421 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 283 849 € 3 062 667 € 3 874 225 € 3 948 806 € 7 007 949 € 8 215 427 € 5 567 316 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 514 € 85 978 € 511 619 € 979 211 € 1 408 156 € 4 487 € 3 163 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
80 538 € 506 031 € 973 137 € 1 401 313 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
80 538€ 506 031€ 973 137€ 1 401 313€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 514€ 5 440€ 5 588€ 6 074€ 6 843€ 4 487€ 3 163€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 217 659 € 2 894 728 € 3 288 127 € 2 920 182 € 5 568 393 € 8 141 006 € 5 505 729 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 556 699 € 1 986 165 € 2 631 165 € 2 203 582 € 4 394 345 € 7 280 648 € 4 801 096 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125 616€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 556 699€ 1 986 165€ 2 631 165€ 2 203 582€ 4 394 345€ 7 280 648€ 4 675 480€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
345 308€ 308 467€ 319 290€ 422 015€ 569 133€ 523 253€ 508 003€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
114 486€ 105 604€ 100 158€ 123 298€ 40 212€ 34 943€ 31 059€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
201 166€ 493 205€ 237 514€ 171 287€ 564 703€ 302 162€ 165 571€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 287€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
59 676 € 81 186 € 74 479 € 49 065 € 31 371 € 69 934 € 58 424 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 176€ 75 186€ 69 779€ 44 465€ 26 121€ 65 122€ 58 424€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 500€ 6 000€ 4 700€ 4 600€ 5 250€ 4 812€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
775€ 348€ 29€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 400 € 518 822 € 797 259 € 985 355 € 1 157 336 € 58 995 € 109 416 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
272€ 1 092€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
8 400€ 246 654€ 542 281€ 777 652€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 400€ 510 150€ 550 605€ 443 074€ 379 684€ 58 995€ 108 324€