Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
191 042€ 123 258€ 3 914€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
203 864 € 169 289 € 3 964 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
191 042€ 123 258€ 3 914€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 822€ 46 031€ 50€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
406 006 € 354 909 € 219 133 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 413€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
61 935€ 50 795€ 98 127€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
104 977€ 93 138€ 48 905€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
187 943 € 160 708 € 63 821 €
16
E.1.
Mzdové náklady
130 166€ 116 588€ 45 232€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
47 397€ 40 560€ 16 505€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 380€ 3 560€ 2 084€
20
F.
Dane a poplatky
2 434€ 2 295€ 680€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 232€ 46 972€ 5 470€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 232€ 46 972€ 5 470€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
52€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 485€ 1 001€ 665€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-202 142 € -185 620 € -215 169 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 130 € -20 675 € -144 531 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 512 € 53 456 € 13 546 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 289 € 51 006 € 12 958 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
17 023€ 4 225€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 289€ 33 983€ 8 733€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 223€ 2 450€ 588€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 512 € -53 456 € -13 546 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-226 654 € -239 076 € -228 715 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-44 045 € -15 634 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-44 045€ -15 634€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-182 609 € -223 442 € -228 715 €