Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 106 368 € 943 016 € 841 270 € 590 967 € 825 714 € 1 654 236 € 2 653 831 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
690 057 € 685 961 € 415 288 € 447 061 € 810 237 € 1 180 402 € 2 249 241 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
690 057 € 685 961 € 415 288 € 447 061 € 810 237 € 1 180 402 € 2 249 241 €
012
A.II.1
Pozemky
95 549€ 95 549€ 95 549€ 95 549€ 95 549€ 95 549€ 95 549€
013
A.II.2
Stavby
202 865€ 222 590€ 242 315€ 262 040€ 281 765€ 301 490€ 321 215€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
137 643€ 113 822€ 66 591€ 89 472€ 432 923€ 783 363€ 1 832 477€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
254 000€ 254 000€ 10 833€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
412 005 € 254 472 € 423 812 € 142 123 € 12 804 € 470 955 € 401 499 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
13 969 € 11 017 € 13 006 € 17 120 € 8 255 € 15 707 € 48 289 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 608€ 9 170€ 9 226€ 16 130€ 7 452€ 14 826€ 14 231€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 361€ 1 847€ 3 780€ 990€ 803€ 881€ 34 058€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
398 036 € 243 455 € 410 806 € 125 003 € 4 549 € 455 248 € 353 210 €
056
B.IV.1
Peniaze
30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 294€ 18€
057
B.IV.2
Účty v bankách
398 006€ 243 425€ 410 776€ 124 973€ 4 519€ 454 954€ 353 192€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 306 € 2 583 € 2 170 € 1 783 € 2 673 € 2 879 € 3 091 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 306€ 2 583€ 2 170€ 1 783€ 2 673€ 2 879€ 3 091€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 106 368 € 943 016 € 841 270 € 590 967 € 825 714 € 1 654 236 € 2 653 831 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
893 316 € 688 839 € 450 218 € 98 765 € 90 382 € 193 872 € 966 122 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
785 000 € 785 000 € 785 000 € 785 000 € 785 000 € 785 000 € 785 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
785 000€ 785 000€ 785 000€ 785 000€ 785 000€ 785 000€ 785 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
12 508 € 12 508 € 12 508 € 12 508 € 12 508 € 12 508 € 7 931 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
12 508€ 12 508€ 12 508€ 12 508€ 12 508€ 12 508€ 7 931€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-108 670 € -347 290 € -698 743 € -707 127 € -603 637 € -474 126 € 81 641 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
81 641€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-108 670€ -347 290€ -698 743€ -707 127€ -603 637€ -474 126€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
204 478 € 238 621 € 351 453 € 8 384 € -103 489 € -129 510 € 91 550 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
213 052 € 254 177 € 391 052 € 492 202 € 735 332 € 1 460 364 € 1 687 709 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 309 € 648 € 0 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 309€ 648€ 200€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
309 € 102 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
309€ 102€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
209 434 € 253 427 € 391 052 € 492 202 € 735 332 € 441 919 € 528 038 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 385€ 8 033€ 3 017€ 3 588€ 3 228€ 3 259€ 1 348€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
180€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
197 722€ 387 075€ 487 508€ 731 000€ 437 700€ 526 460€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 104€ 2 101€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 458€ 1 456€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 792€ 44 115€ 960€ 1 106€ 1 104€ 960€ 50€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
196 695€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 1 018 445 € 1 159 471 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 1 018 445€ 1 159 471€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €