Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
321 280 € 354 091 € 347 565 € 372 747 € 393 187 € 365 897 € 358 698 € 366 575 € 354 183 € 335 061 € 375 380 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
29 883 € 45 905 € 45 456 € 53 649 € 39 022 € 12 526 € 17 255 € 27 133 € 37 012 € 2 154 € 6 993 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
29 883 € 45 905 € 45 456 € 53 649 € 39 022 € 12 526 € 17 255 € 27 133 € 37 012 € 2 154 € 6 993 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 883€ 45 814€ 45 456€ 53 649€ 39 022€ 12 526€ 17 255€ 27 133€ 37 012€ 2 154€ 6 993€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
91€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
290 118 € 306 543 € 300 630 € 315 841 € 352 973 € 352 382 € 340 995 € 338 816 € 316 292 € 332 167 € 367 731 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
77 € 76 € 48 € 76 € 128 € 72 € 120 € 81 € 59 € 55 €
035
B.I.1
Materiál
77€ 76€ 48€ 76€ 128€ 72€ 120€ 81€ 59€ 55€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
272 608 € 296 867 € 282 063 € 298 008 € 332 770 € 342 481 € 328 506 € 317 105 € 301 250 € 318 940 € 347 782 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
263 744 € 287 228 € 268 389 € 295 868 € 324 201 € 340 947 € 322 432 € 311 124 € 289 039 € 317 837 € 338 289 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
263 744€ 287 228€ 268 389€ 295 868€ 324 201€ 340 947€ 322 432€ 311 124€ 289 039€ 317 837€ 338 289€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 412€ 9 639€ 13 674€ 2 140€ 8 569€ 1 534€ 6 074€ 5 981€ 12 211€ 1 103€ 9 493€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
452€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 433 € 9 600 € 18 519 € 17 757 € 20 075 € 9 829 € 12 489 € 21 591 € 14 961 € 13 168 € 19 894 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 059€ 1 837€ 5 436€ 5 462€ 5 228€ 1 889€ 3 921€ 2 528€ 6 043€ 4 992€ 11 507€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 374€ 7 763€ 13 083€ 12 295€ 14 847€ 7 940€ 8 568€ 19 063€ 8 918€ 8 176€ 8 387€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 279 € 1 643 € 1 479 € 3 257 € 1 192 € 989 € 448 € 626 € 879 € 740 € 656 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 279€ 1 643€ 1 479€ 3 257€ 1 192€ 989€ 448€ 626€ 879€ 740€ 656€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
321 280 € 354 091 € 347 565 € 372 747 € 393 187 € 365 897 € 358 698 € 366 575 € 354 183 € 335 061 € 375 380 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-17 367 € -6 957 € -7 381 € -8 337 € -11 312 € -10 976 € -19 604 € -22 375 € -17 313 € -8 328 € 6 365 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 686 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 686€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-15 207 € -15 631 € -16 587 € -19 563 € -19 225 € -26 836 € -30 375 € -25 313 € -19 359 € -1 635 € -2 169 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 771€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 207€ -15 631€ -16 587€ -19 563€ -19 225€ -29 607€ -30 375€ -25 313€ -19 359€ -1 635€ -2 169€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-10 410 € 424 € 956 € 2 976 € -337 € 7 674 € 2 771 € -5 062 € -5 954 € -14 693 € 534 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
338 647 € 361 048 € 354 946 € 381 084 € 404 499 € 376 873 € 378 302 € 388 950 € 371 496 € 343 389 € 369 015 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
296 € 330 € 1 889 € 12 310 € 13 749 € 1 074 € 793 € 21 485 € 31 299 € 20 € 517 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
276€ 1 107€ 7 532€ 13 597€ 20 949€ 31 020€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
296€ 54€ 782€ 487€ 152€ 1 074€ 793€ 536€ 279€ 20€ 517€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 291€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
337 412 € 359 718 € 352 040 € 367 986 € 389 880 € 374 914 € 376 503 € 365 500 € 339 224 € 342 517 € 364 636 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
331 418 € 352 616 € 341 086 € 355 311 € 381 849 € 364 944 € 356 917 € 355 941 € 330 412 € 334 894 € 356 730 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
331 418€ 352 616€ 341 086€ 355 311€ 381 849€ 364 944€ 356 917€ 355 941€ 330 412€ 334 894€ 356 730€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 376€ 1 446€ 1 647€ 2 051€ 2 350€ 2 470€ 2 210€ 2 071€ 1 862€ 2 481€ 1 516€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 931€ 1 594€ 1 522€ 1 157€ 1 467€ 1 563€ 1 412€ 1 549€ 1 614€ 1 738€ 2 754€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 761€ 1 966€ 1 943€ 2 419€ 2 511€ 2 619€ 2 364€ 2 220€ 1 812€ 2 523€ 2 649€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
926€ 2 096€ 2 192€ 1 899€ 1 703€ 3 318€ 3 814€ 3 719€ 3 524€ 881€ 987€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 650€ 5 149€ 9 786€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
939 € 1 000 € 1 017 € 788 € 870 € 885 € 1 006 € 1 965 € 973 € 852 € 3 862 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 000€ 1 017€ 788€ 870€ 885€ 1 006€ 1 965€ 852€ 3 862€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
939€ 973€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€