Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 810 228 € 21 075 459 € 21 244 776 € 21 280 380 € 23 238 090 € 23 726 024 € 26 053 795 € 28 366 270 € 32 738 019 € 38 051 229 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 563 315 € 16 254 864 € 17 959 506 € 19 668 686 € 21 379 331 € 23 094 880 € 24 820 230 € 26 545 579 € 28 257 636 € 29 682 965 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
14 563 315 € 16 254 864 € 17 959 506 € 19 668 686 € 21 379 331 € 23 094 880 € 24 820 230 € 26 545 579 € 28 257 636 € 29 682 965 €
012
A.II.1
Pozemky
436 998€ 436 998€ 436 998€ 436 998€ 436 998€ 436 998€ 436 998€ 436 998€ 436 998€ 4 336 998€
013
A.II.2
Stavby
2 035 799€ 2 621 070€ 3 218 523€ 3 815 976€ 4 413 429€ 5 010 882€ 5 608 335€ 6 205 788€ 6 801 073€ 7 428 162€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 090 518€ 13 196 796€ 14 303 985€ 15 415 712€ 16 528 904€ 17 647 000€ 18 774 897€ 19 902 793€ 20 986 842€ 21 764 008€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 32 723€ 53 797€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
246 913 € 4 820 595 € 3 285 269 € 1 611 694 € 1 848 021 € 620 304 € 1 222 811 € 1 815 266 € 4 475 098 € 8 359 203 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
75 463 € 73 744 € 88 283 € 73 450 € 62 183 € 61 777 € 64 809 € 63 718 € 62 720 €
032
B.I.1
Materiál
75 463€ 73 744€ 88 283€ 73 450€ 62 183€ 61 777€ 64 809€ 63 718€ 62 720€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 47 483 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 47 483€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
161 694 € 120 225 € 3 196 986 € 1 538 244 € 1 785 838 € 558 527 € 1 158 002 € 1 751 548 € 4 412 378 € 8 311 720 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
139 726€ 103 094€ 97 591€ 165 244€ 81 439€ 143 627€ 124 651€ 80 222€ 85 492€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 081 575€ 1 361 108€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 684 772€ 395 720€ 1 022 113€ 1 661 204€ 4 237 134€ 6 183 656€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 968€ 17 131€ 17 820€ 11 892€ 19 627€ 19 180€ 10 235€ 10 122€ 89 752€ 2 128 064€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 1 003€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 756 € 4 626 626 € 0 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 756€ 4 626 626€ 0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 € 10 738 € 10 840 € 10 754 € 5 425 € 5 285 € 9 061 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 738€ 10 840€ 10 754€ 5 425€ 5 285€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1€ 0€ 9 061€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 810 228 € 21 075 459 € 21 244 776 € 21 280 380 € 23 238 090 € 23 726 024 € 26 053 795 € 28 366 270 € 32 738 019 € 38 051 229 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 267 595 € 12 911 448 € 11 138 202 € 9 286 998 € 9 189 244 € 7 698 973 € 7 942 735 € 8 198 428 € 7 451 992 € 5 797 570 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 € 600 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 538 202 € 2 686 997 € 904 471 € 1 098 973 € 0 € -202 430 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 538 202€ 2 686 997€ 904 471€ 1 098 973€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -202 430€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 667 595 € 1 773 246 € 1 851 205 € 1 782 527 € 1 490 271 € 1 098 973 € 1 342 735 € 1 598 428 € 1 654 422 € -202 430 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 542 376 € 8 163 538 € 10 104 444 € 11 991 489 € 14 047 663 € 16 027 051 € 18 109 403 € 20 167 842 € 25 286 027 € 32 253 659 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 870 € 4 571 € 8 395 € 5 530 € 14 056 € 4 141 € 5 227 € 4 126 € 7 650 € 12 223 255 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 530€ 14 056€ 4 141€ 5 227€ 4 126€ 7 650€ 12 223 255€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 870€ 4 571€ 8 395€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 611 314 € 2 800 427 € 2 831 545 € 2 341 441 € 1 963 635 € 1 546 238 € 1 239 106 € 911 172 € 340 591 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 611 314€ 2 800 427€ 2 831 545€ 2 341 441€ 1 963 635€ 1 546 238€ 1 239 106€ 911 172€ 340 591€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 527 192 € 558 540 € 64 504 € 44 518 € 69 972 € 76 672 € 65 070 € 52 544 € 3 337 786 € 30 404 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
113 066€ 52 964€ 60 481€ 40 495€ 65 872€ 69 718€ 63 717€ 51 535€ 3 337 487€ 6 776€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3€ 285€ 9 860€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 279 912€ 0€ 13 768€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 124€ 2 124€ 2 124€ 2 115€ 701€ 810€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 399€ 1 401€ 1 401€ 1 393€ 1 401€ 1 415€ 476€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
130 687€ 501 674€ 498€ 506€ 575€ 3 424€ 173€ 199€ 14€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 128€ 2 501€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 400 000 € 4 800 000 € 7 200 000 € 9 600 000 € 12 000 000 € 14 400 000 € 16 800 000 € 19 200 000 € 21 600 000 € 20 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 400 000€ 4 800 000€ 7 200 000€ 9 600 000€ 12 000 000€ 14 400 000€ 16 800 000€ 19 200 000€ 17 600 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€ 2 400 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
257 € 473 € 2 130 € 1 893 € 1 183 € 0 € 1 657 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
257€ 473€ 2 130€ 1 893€ 1 183€ 0€ 1 657€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€