Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Navilen s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
498 732€ 497 323€ 381 599€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
498 732 € 497 323 € 381 599 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
477 876€ 477 540€ 375 939€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 856€ 19 783€ 5 660€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
492 789 € 491 514 € 379 705 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
430 615€ 409 317€ 317 788€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 457€ 527€ 619€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
42 397€ 56 512€ 49 834€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 556 € 24 961 € 11 267 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 040€ 18 459€ 8 460€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 516€ 6 502€ 2 807€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
1 058€ 197€ 197€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 706€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 706€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 943 € 5 809 € 1 894 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 263 € 30 967 € 13 358 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
487 € 465 € 677 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
487€ 465€ 677€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-487 € -465 € -677 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 456 € 5 344 € 1 217 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 038 € 1 013 € 110 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 038€ 1 013€ 110€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 418 € 4 331 € 1 107 €