Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 036 221 € 419 397 € 281 994 € 313 944 € 279 408 € 170 824 € 191 318 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
49 256 € 118 290 € 67 084 € 66 362 € 64 845 € 118 578 € 80 488 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
49 256 € 56 882 € 5 676 € 4 954 € 3 437 € 6 720 € 10 080 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 256€ 56 882€ 5 676€ 4 954€ 3 437€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 720€ 10 080€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
61 408 € 61 408 € 61 408 € 61 408 € 111 858 € 70 408 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
61 408€ 61 408€ 61 408€ 61 408€ 111 858€ 70 408€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
986 965 € 301 107 € 214 910 € 247 582 € 214 563 € 52 246 € 110 830 €
015
B.I.
Zásoby
14 503€ 4 181€ 36 158€ 13 293€ 69 008€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
81 484€ 71 659€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
812 214 € 125 536 € 135 513 € 91 161 € 40 306 € 31 941 € 29 382 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
718 654€ 68 755€ 58 235€ 83 153€ 22 457€ 31 941€ 29 382€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 004€ 2 203€ 7 802€ 12 702€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
93 560€ 52 777€ 75 075€ 206€ 5 147€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
78 764 € 103 912 € 79 397 € 152 240 € 138 099 € 7 012 € 12 440 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
78 764€ 49 712€ 25 197€ 98 040€ 83 899€ 7 012€ 12 440€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
54 200€ 54 200€ 54 200€ 54 200€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 036 221 € 419 397 € 281 994 € 313 944 € 279 408 € 170 824 € 191 318 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
359 238 € 213 489 € 173 191 € 167 062 € 137 349 € 81 665 € 79 826 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
47 000€ 47 000€ 47 000€ 47 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
207 989€ 167 692€ 114 562€ 85 349€ 85 713€ 15 528€ 15 714€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
145 749 € 40 297 € 53 129 € 29 713 € -364 € 14 137 € 12 112 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
676 983 € 205 908 € 108 803 € 146 882 € 142 059 € 89 159 € 111 492 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
26 736€ 35 620€ 245€ 215€ 167€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
270 990€ 73 099€ 29 148€ 48 115€ 65 623€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
185 445 € 51 296 € 73 266 € 80 815 € 32 320 € 70 931 € 19 952 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
13 695€ 28 623€ 50 194€ 62 957€ 28 042€ 61 429€ 3 209€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
327€ 506€ 232€ 2 215€ 2 545€ 1 568€ 1 639€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
161 219€ 11 893€ 22 443€ 15 278€ 1 389€ 4 235€ 6 700€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
10 204€ 10 274€ 397€ 365€ 344€ 3 699€ 8 404€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
320€ 388€ 746€ 700€ 700€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
158 290€ 45 573€ 5 756€ 16 991€ 43 949€ 17 528€ 90 840€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
35 522€