Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 893 302€ 20 940 646€ 18 790 487€ 17 344 949€ 17 677 519€ 15 527 448€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 083 258 € 21 105 222 € 18 962 822 € 17 616 250 € 18 359 502 € 15 835 740 € 14 658 558 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 614 249€ 1 374€ 645€ 1 478€ 1 761€ 1 148€ 4 460€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
48 499€ 44 962€
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 279 053€ 20 939 272€ 18 789 842€ 17 343 471€ 17 675 758€ 15 477 801€ 14 352 402€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
204€ 174€ 273€ 561€ 537€ 12 170€ 10 796€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 008€ 74€ 61 389€ 147 990€ 35 870€ 26 782€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 180 744€ 164 328€ 110 673€ 122 750€ 645 576€ 269 340€ 245 938€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
28 611 077 € 20 991 773 € 18 928 336 € 18 319 264 € 18 301 005 € 15 740 143 € 14 623 863 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 299 505€ 1 374€ 378€ 1 327€ 1 761€ 1 148€ 4 460€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 072 374€ 3 991 929€ 4 090 984€ 3 955 283€ 4 019 961€ 3 964 487€ 3 519 596€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 682 477€ 2 362 202€ 1 931 193€ 1 931 766€ 2 180 179€ 1 836 010€ 1 784 924€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 202 668 € 14 371 717 € 12 468 049 € 12 018 860 € 11 366 323 € 9 750 231 € 9 005 809 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 772 405€ 10 422 014€ 9 121 051€ 8 774 897€ 8 316 358€ 7 142 597€ 6 586 644€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 360€ 2 280€ 2 433€ 1 510€ 1 880€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 091 823€ 3 656 517€ 3 130 040€ 3 012 361€ 2 830 029€ 2 446 689€ 2 271 557€
19
E.4.
Sociálne náklady
336 080€ 290 906€ 214 525€ 230 092€ 218 056€ 160 945€ 147 608€
20
F.
Dane a poplatky
20 158€ 21 068€ 29 866€ 19 912€ 30 971€ 18 589€ 17 815€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
264 569€ 164 484€ 239 508€ 139 516€ 99 056€ 78 668€ 219 705€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
264 569€ 164 484€ 239 508€ 139 516€ 99 056€ 78 668€ 219 705€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 934€ 61 713€ 147 990€ 38 563€ 26 782€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-35 330€ 26 853€ 8 803€ 865€ 2 036€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
96 722€ 78 999€ 79 792€ 104 610€ 555 388€ 63 363€ 69 518€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 472 181 € 113 449 € 34 486 € -703 014 € 58 497 € 95 597 € 34 695 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 839 150 € 14 585 315 € 12 768 205 € 11 457 134 € 11 476 155 € 9 737 973 € 9 103 640 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
166 € 250 € 1 976 € 24 578 € 16 922 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
149 € 249 € 1 952 € 2 123 € 3 172 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
148€ 1 598€ 2 122€ 3 169€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
149€ 101€ 354€ 1€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
17€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 24€ 22 455€ 13 750€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
44 130 € 32 145 € 30 769 € 45 405 € 31 252 € 31 383 € 40 465 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 545 € 29 242 € 27 445 € 39 792 € 26 373 € 26 628 € 35 460 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
21 954€ 22 636€ 20 709€ 36 142€ 23 540€ 25 973€ 28 971€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 591€ 6 606€ 6 736€ 3 650€ 2 833€ 655€ 6 489€
52
O.
Kurzové straty
80€ 7€ 182€ 859€ 350€ 370€ 574€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 505€ 2 896€ 3 142€ 4 754€ 4 529€ 4 385€ 4 431€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-43 964 € -32 145 € -30 769 € -45 155 € -29 276 € -6 805 € -23 543 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 428 217 € 81 304 € 3 717 € -748 169 € 29 221 € 88 792 € 11 152 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
384 305 € -32 268 € -41 135 € 5 339 € 7 172 € 39 537 € 3 944 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
412 797€ 1 064€ 657€ 5 339€ 5 811€ 6 097€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-28 492€ -33 332€ -41 792€ 1 361€ 33 440€ 1 064€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 043 912 € 113 572 € 44 852 € -753 508 € 22 049 € 49 255 € 7 208 €