Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
13.07.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 835 027 € 9 188 009 € 9 648 371 € 9 898 472 € 10 564 383 € 10 966 353 € 11 746 350 € 9 193 166 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 876 912 € 8 353 044 € 8 829 177 € 9 284 214 € 9 757 539 € 10 231 095 € 10 689 107 € 8 545 547 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 008 052 € 2 130 993 € 2 253 936 € 2 376 879 € 2 499 821 € 2 622 763 € 2 745 706 €
007
A.I.4
Goodwill
2 008 052€ 2 130 993€ 2 253 936€ 2 376 879€ 2 499 821€ 2 622 763€ 2 745 706€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 868 860 € 6 222 051 € 6 575 241 € 6 907 335 € 7 257 718 € 7 608 332 € 7 943 401 € 8 545 547 €
012
A.II.1
Pozemky
122 932€ 122 932€ 122 932€ 122 932€ 122 932€ 122 932€ 122 932€ 122 932€
013
A.II.2
Stavby
943 989€ 1 001 771€ 1 059 551€ 1 101 464€ 1 158 426€ 1 215 389€ 1 272 352€ 1 345 792€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 801 939€ 5 097 348€ 5 392 758€ 5 682 939€ 5 971 560€ 6 265 211€ 6 548 117€ 7 076 823€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 800€ 4 800€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
958 115 € 834 965 € 819 194 € 614 258 € 806 844 € 734 875 € 1 056 396 € 647 618 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
11 886 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
11 886€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
60 405 € 222 934 € 39 511 € 54 560 € 38 341 € 74 593 € 61 189 € 78 323 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 377€ 35 576€ 27 133€ 42 070€ 28 243€ 60 128€ 50 740€ 32 634€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
174 753€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 028€ 12 605€ 12 378€ 12 490€ 10 098€ 14 465€ 10 449€ 45 689€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
897 710 € 612 031 € 779 683 € 559 698 € 768 503 € 660 282 € 995 207 € 557 409 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 529€ 3 529€ 3 529€ 3 631€ 31 130€ 31 131€ 31 130€ 3 584€
057
B.IV.2
Účty v bankách
894 181€ 608 502€ 776 154€ 556 067€ 737 373€ 629 151€ 964 077€ 553 825€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
383 € 847 € 1 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1€ 1€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
382€ 846€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 835 027 € 9 188 009 € 9 648 371 € 9 898 472 € 10 564 383 € 10 966 353 € 11 746 350 € 9 193 166 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 968 382 € 1 281 260 € 128 763 € -198 787 € -391 693 € -519 959 € -523 380 € -1 414 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
32 000€ 32 000€ 32 000€ 32 000€ 32 000€ 32 000€ 32 000€ 32 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-98 657 € -215 951 € -266 294 € -319 468 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 200€ 3 200€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-98 657€ -215 951€ -269 494€ -322 668€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 497 € 7 497 € 7 497 € 7 497 € 6 400 € 6 400 € 3 200 € 168 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 497€ 7 497€ 7 497€ 7 497€ 6 400€ 6 400€ 3 200€ 168€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 241 764 € 89 266 € -238 284 € -332 533 € -342 408 € -292 286 € -159 746 € 35 446 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 584 172€ 431 674€ 104 124€ 9 875€ 38 913€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-342 408€ -342 408€ -342 408€ -342 408€ -342 408€ -292 286€ -159 746€ -3 467€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
687 121 € 1 152 497 € 327 550 € 94 249 € 10 972 € -50 122 € -132 540 € 250 440 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 866 645 € 7 906 749 € 9 519 608 € 10 097 259 € 10 956 055 € 11 486 291 € 12 269 709 € 9 194 559 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 1 000 € 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 1 000€ 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 664 131 € 3 229 004 € 3 808 404 € 3 862 699 € 4 175 997 € 4 264 191 € 4 421 883 € 1 278 289 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 175 997€ 991 840€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 664 131€ 3 229 004€ 3 808 404€ 3 862 699€ 4 175 997€ 4 175 996€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
88 195€ 245 886€ 286 449€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
69 925 € 93 542 € 111 298 € 73 258 € 687 902 € 493 331 € 497 291 € 447 368 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
61 570€ 61 692€ 22 012€ 22 205€ 61 712€ 88 681€ 54 361€ 265 942€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
419 316€ 48 720€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 349€ 86 406€ 48 173€ 524 653€ 274 014€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
81€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6€ 31 850€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 6€ 24€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
98 657€ 127 756€ 23 608€ 132 600€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 131 589 € 4 583 203 € 5 598 906 € 6 160 302 € 6 091 156 € 6 728 269 € 7 349 535 € 7 468 402 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 202 436€ 3 752 249€ 4 582 948€ 5 400 953€ 6 071 513€ 6 706 052€ 7 324 270€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
929 153€ 830 954€ 1 015 958€ 759 349€ 6 091 156€ 656 756€ 643 483€ 144 132€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
21 € 21 € 21 € 21 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
21€ 21€ 21€ 21€