Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 278 944€ 2 137 475€ 2 152 880€ 1 975 114€ 1 853 029€ 1 759 517€ 1 710 423€ 1 772 873€ 1 752 459€ 2 230 561€ 2 374 010€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
3 147€ 9 387€ 16 769€ 27 029€ 12 378€ 17 202€ 19 884€ 9 936€ 5 092€ 149€ 474€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 12 378€ 17 202€ 19 884€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
3 147€ 9 387€ 16 769€ 27 029€ 9 936€ 5 092€ 149€ 474€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 275 797€ 2 128 088€ 2 136 111€ 1 948 086€ 1 840 652€ 1 742 316€ 1 690 539€ 1 762 937€ 1 747 367€ 2 230 411€ 2 373 536€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 027 808€ 1 064 456€ 1 101 259€ 1 138 063€ 1 174 867€ 1 211 671€ 987 056€ 952 266€ 953 165€ 1 032 293€ 1 058 669€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
746 411€ 717 754€ 728 729€ 562 592€ 399 268€ 332 579€ 450 545€ 561 655€ 587 420€ 869 854€ 965 143€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
206 153€ 70 889€ 71 886€ 35 417€ 49 796€ 8 123€ 18 429€ 29 985€ 29 946€ 137 042€ 140 413€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
54 367€ 84 366€ 65 408€ 49 380€ 30 545€ 3 767€ 5 733€ 8 865€ 11 997€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
78 422€ 27 988€ 6 194€ 0€ 23 541€ 23 541€ 27 274€ 3 481€ 2 204€ 28 588€ 46 676€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 38 868€ 44 050€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 813 118€ 1 990 126€ 1 779 401€ 1 371 765€ 1 257 687€ 1 086 693€ 991 211€ 934 967€ 875 250€ 811 185€ 766 021€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
167 240€ 202 595€ 211 219€ 240 318€ 115 771€ 145 295€ 153 924€ 90 423€ 64 654€ 23 370€ 28 924€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
118 097€ 161 313€ 169 889€ 201 498€ 75 907€ 107 306€ 109 176€ 55 832€ 36 443€ 23 370€ 28 924€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
49 143€ 39 322€ 41 330€ 38 820€ 39 864€ 37 989€ 44 748€ 34 592€ 28 211€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
1 960€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 98 810€ 101 341€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 98 810€ 101 341€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 221 133€ 1 250 029€ 904 826€ 803 393€ 760 001€ 857 147€ 641 430€ 616 881€ 642 072€ 668 726€ 633 312€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 178 004€ 1 241 192€ 823 014€ 779 587€ 745 584€ 854 163€ 640 238€ 72 630€ 68 775€ 18 038€ 34 322€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 537 002€ 571 344€ 643 521€ 596 248€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
40 997€ 8 329€ 81 698€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 132€ 508€ 113€ 23 806€ 14 416€ 2 984€ 1 192€ 7 249€ 1 952€ 7 167€ 2 742€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
424 745€ 537 502€ 663 356€ 328 054€ 381 915€ 82 592€ 194 196€ 226 003€ 166 864€ 20 279€ 2 444€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
8 241€ 5 024€ 4 839€ 13 239€ 5 772€ 4 278€ 13 196€ 5 848€ 7 382€ 4 445€ 2 114€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
416 504€ 532 479€ 658 517€ 314 815€ 376 144€ 78 313€ 181 001€ 220 155€ 159 483€ 15 833€ 330€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
380 241€ 568 069€ 1 712€ 1 905€ 954€ 491€ 1 418€ 8 121€ 1 133€ 8 925€ 13 385€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
380 241€ 568 069€ 1 712€ 1 905€ 954€ 491€ 1 418€ 7 156€ 1 133€ 8 925€ 13 385€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 965€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 472 303€ 4 695 670€ 3 933 994€ 3 348 784€ 3 111 670€ 2 846 701€ 2 703 051€ 2 715 961€ 2 628 842€ 3 050 670€ 3 153 416€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 931 521€ 1 870 928€ 1 864 247€ 1 760 041€ 1 614 157€ 434 674€ 1 099€ 118 719€ -655 420€ -282 137€ -150 951€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
807 896€ 801 215€ 697 009€ 551 125€ -628 357€ -667 080€ -944 313€ -1 011 168€ -1 738 173€ -1 213 983€ -999 342€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
60 593€ 6 681€ 104 206€ 145 884€ 1 179 482€ 38 722€ -117 620€ 66 854€ 19 721€ -131 186€ -214 641€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 347 329€ 1 522 311€ 1 285 877€ 1 015 157€ 1 098 435€ 2 350 380€ 2 677 831€ 2 582 234€ 3 262 077€ 3 211 065€ 3 178 267€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
182 073€ 129 103€ 143 321€ 91 417€ 93 506€ 71 854€ 71 659€ 111 050€ 649 782€ 491 386€ 482 109€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
182 073€ 129 103€ 143 321€ 91 417€ 93 506€ 71 854€ 71 659€ 111 050€ 649 782€ 491 386€ 482 109€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
71 480€ 62 024€ 58 748€ 60 803€ 45 703€ 43 135€ 82 219€ 135 782€ 63 004€ 66 743€ 73 506€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
71 480€ 62 024€ 58 748€ 60 803€ 45 703€ 43 135€ 41 724€ 41 806€ 43 486€ 34 509€ 25 799€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
32 235€ 47 707€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 40 495€ 93 976€ 19 518€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 093 775€ 1 331 184€ 1 083 808€ 862 937€ 959 227€ 2 235 391€ 2 523 953€ 2 335 401€ 2 549 292€ 2 652 936€ 2 622 652€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
432 879€ 563 034€ 465 067€ 476 566€ 585 349€ 783 995€ 1 077 536€ 897 528€ 1 169 871€ 1 667 385€ 2 042 969€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
329 587€ 420 852€ 338 023€ 214 492€ 202 098€ 186 585€ 168 359€ 182 894€ 148 929€ 140 500€ 111 103€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
209 674€ 169 004€ 217 072€ 136 194€ 129 351€ 118 045€ 1 162 598€ 1 169 214€ 1 148 145€ 750 133€ 359 078€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
55 202€ 169 200€ 62 610€ 34 001€ 35 590€ 41 633€ 26 893€ 34 884€ 19 363€ 20 878€ 16 255€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
14 295€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
52 139€ 9 094€ 1 036€ 1 685€ 6 839€ 1 105 132€ 88 567€ 50 881€ 62 984€ 74 041€ 93 247€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 193 453€ 1 302 431€ 783 870€ 573 586€ 399 078€ 61 647€ 24 122€ 15 008€ 22 184€ 121 742€ 126 100€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 110€ 950€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
436 102€ 384 935€ 573 586€ 399 078€ 61 647€ 24 122€ 14 898€ 21 234€ 121 742€ 126 100€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
757 351€ 917 495€ 783 870€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
4 472 303€ 4 695 670€ 3 933 994€ 3 348 784€ 3 111 670€ 2 846 701€ 2 703 051€ 2 715 961€ 2 628 842€ 3 050 670€ 3 153 416€