Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 975 114€ 1 853 029€ 1 759 517€ 1 710 423€ 1 772 873€ 1 752 459€ 2 230 561€ 2 374 010€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
27 029€ 12 378€ 17 202€ 19 884€ 9 936€ 5 092€ 149€ 474€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 12 378€ 17 202€ 19 884€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
27 029€ 9 936€ 5 092€ 149€ 474€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 948 086€ 1 840 652€ 1 742 316€ 1 690 539€ 1 762 937€ 1 747 367€ 2 230 411€ 2 373 536€
010
 
Pozemky (031)
162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 138 063€ 1 174 867€ 1 211 671€ 987 056€ 952 266€ 953 165€ 1 032 293€ 1 058 669€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
562 592€ 399 268€ 332 579€ 450 545€ 561 655€ 587 420€ 869 854€ 965 143€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
35 417€ 49 796€ 8 123€ 18 429€ 29 985€ 29 946€ 137 042€ 140 413€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
49 380€ 30 545€ 3 767€ 5 733€ 8 865€ 11 997€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 23 541€ 23 541€ 27 274€ 3 481€ 2 204€ 28 588€ 46 676€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 38 868€ 44 050€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 371 765€ 1 257 687€ 1 086 693€ 991 211€ 934 967€ 875 250€ 811 185€ 766 021€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
240 318€ 115 771€ 145 295€ 153 924€ 90 423€ 64 654€ 23 370€ 28 924€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
201 498€ 75 907€ 107 306€ 109 176€ 55 832€ 36 443€ 23 370€ 28 924€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
38 820€ 39 864€ 37 989€ 44 748€ 34 592€ 28 211€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 98 810€ 101 341€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 98 810€ 101 341€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
803 393€ 760 001€ 857 147€ 641 430€ 616 881€ 642 072€ 668 726€ 633 312€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
779 587€ 745 584€ 854 163€ 640 238€ 72 630€ 68 775€ 18 038€ 34 322€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 537 002€ 571 344€ 643 521€ 596 248€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
23 806€ 14 416€ 2 984€ 1 192€ 7 249€ 1 952€ 7 167€ 2 742€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
328 054€ 381 915€ 82 592€ 194 196€ 226 003€ 166 864€ 20 279€ 2 444€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
13 239€ 5 772€ 4 278€ 13 196€ 5 848€ 7 382€ 4 445€ 2 114€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
314 815€ 376 144€ 78 313€ 181 001€ 220 155€ 159 483€ 15 833€ 330€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 905€ 954€ 491€ 1 418€ 8 121€ 1 133€ 8 925€ 13 385€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
1 905€ 954€ 491€ 1 418€ 7 156€ 1 133€ 8 925€ 13 385€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 965€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 348 784€ 3 111 670€ 2 846 701€ 2 703 051€ 2 715 961€ 2 628 842€ 3 050 670€ 3 153 416€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 760 041€ 1 614 157€ 434 674€ 1 099€ 118 719€ -655 420€ -282 137€ -150 951€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€
063
 
Základné imanie (411)
1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
551 125€ -628 357€ -667 080€ -944 313€ -1 011 168€ -1 738 173€ -1 213 983€ -999 342€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
145 884€ 1 179 482€ 38 722€ -117 620€ 66 854€ 19 721€ -131 186€ -214 641€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 015 157€ 1 098 435€ 2 350 380€ 2 677 831€ 2 582 234€ 3 262 077€ 3 211 065€ 3 178 267€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
91 417€ 93 506€ 71 854€ 71 659€ 111 050€ 649 782€ 491 386€ 482 109€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
91 417€ 93 506€ 71 854€ 71 659€ 111 050€ 649 782€ 491 386€ 482 109€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
60 803€ 45 703€ 43 135€ 82 219€ 135 782€ 63 004€ 66 743€ 73 506€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
60 803€ 45 703€ 43 135€ 41 724€ 41 806€ 43 486€ 34 509€ 25 799€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
32 235€ 47 707€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 40 495€ 93 976€ 19 518€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
862 937€ 959 227€ 2 235 391€ 2 523 953€ 2 335 401€ 2 549 292€ 2 652 936€ 2 622 652€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
476 566€ 585 349€ 783 995€ 1 077 536€ 897 528€ 1 169 871€ 1 667 385€ 2 042 969€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
214 492€ 202 098€ 186 585€ 168 359€ 182 894€ 148 929€ 140 500€ 111 103€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
136 194€ 129 351€ 118 045€ 1 162 598€ 1 169 214€ 1 148 145€ 750 133€ 359 078€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
34 001€ 35 590€ 41 633€ 26 893€ 34 884€ 19 363€ 20 878€ 16 255€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 685€ 6 839€ 1 105 132€ 88 567€ 50 881€ 62 984€ 74 041€ 93 247€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
573 586€ 399 078€ 61 647€ 24 122€ 15 008€ 22 184€ 121 742€ 126 100€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 110€ 950€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
573 586€ 399 078€ 61 647€ 24 122€ 14 898€ 21 234€ 121 742€ 126 100€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 348 784€ 3 111 670€ 2 846 701€ 2 703 051€ 2 715 961€ 2 628 842€ 3 050 670€ 3 153 416€