Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 137 475€ 2 152 880€ 1 975 114€ 1 853 029€ 1 759 517€ 1 710 423€ 1 772 873€ 1 752 459€ 2 230 561€ 2 374 010€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
9 387€ 16 769€ 27 029€ 12 378€ 17 202€ 19 884€ 9 936€ 5 092€ 149€ 474€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 12 378€ 17 202€ 19 884€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
9 387€ 16 769€ 27 029€ 9 936€ 5 092€ 149€ 474€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 128 088€ 2 136 111€ 1 948 086€ 1 840 652€ 1 742 316€ 1 690 539€ 1 762 937€ 1 747 367€ 2 230 411€ 2 373 536€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€ 162 634€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 064 456€ 1 101 259€ 1 138 063€ 1 174 867€ 1 211 671€ 987 056€ 952 266€ 953 165€ 1 032 293€ 1 058 669€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
717 754€ 728 729€ 562 592€ 399 268€ 332 579€ 450 545€ 561 655€ 587 420€ 869 854€ 965 143€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
70 889€ 71 886€ 35 417€ 49 796€ 8 123€ 18 429€ 29 985€ 29 946€ 137 042€ 140 413€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
84 366€ 65 408€ 49 380€ 30 545€ 3 767€ 5 733€ 8 865€ 11 997€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
27 988€ 6 194€ 0€ 23 541€ 23 541€ 27 274€ 3 481€ 2 204€ 28 588€ 46 676€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 38 868€ 44 050€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 990 126€ 1 779 401€ 1 371 765€ 1 257 687€ 1 086 693€ 991 211€ 934 967€ 875 250€ 811 185€ 766 021€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
202 595€ 211 219€ 240 318€ 115 771€ 145 295€ 153 924€ 90 423€ 64 654€ 23 370€ 28 924€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
161 313€ 169 889€ 201 498€ 75 907€ 107 306€ 109 176€ 55 832€ 36 443€ 23 370€ 28 924€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
39 322€ 41 330€ 38 820€ 39 864€ 37 989€ 44 748€ 34 592€ 28 211€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
1 960€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 98 810€ 101 341€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 98 810€ 101 341€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 250 029€ 904 826€ 803 393€ 760 001€ 857 147€ 641 430€ 616 881€ 642 072€ 668 726€ 633 312€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 241 192€ 823 014€ 779 587€ 745 584€ 854 163€ 640 238€ 72 630€ 68 775€ 18 038€ 34 322€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 537 002€ 571 344€ 643 521€ 596 248€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
8 329€ 81 698€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
508€ 113€ 23 806€ 14 416€ 2 984€ 1 192€ 7 249€ 1 952€ 7 167€ 2 742€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
537 502€ 663 356€ 328 054€ 381 915€ 82 592€ 194 196€ 226 003€ 166 864€ 20 279€ 2 444€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
5 024€ 4 839€ 13 239€ 5 772€ 4 278€ 13 196€ 5 848€ 7 382€ 4 445€ 2 114€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
532 479€ 658 517€ 314 815€ 376 144€ 78 313€ 181 001€ 220 155€ 159 483€ 15 833€ 330€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
568 069€ 1 712€ 1 905€ 954€ 491€ 1 418€ 8 121€ 1 133€ 8 925€ 13 385€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
568 069€ 1 712€ 1 905€ 954€ 491€ 1 418€ 7 156€ 1 133€ 8 925€ 13 385€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 965€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 695 670€ 3 933 994€ 3 348 784€ 3 111 670€ 2 846 701€ 2 703 051€ 2 715 961€ 2 628 842€ 3 050 670€ 3 153 416€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 870 928€ 1 864 247€ 1 760 041€ 1 614 157€ 434 674€ 1 099€ 118 719€ -655 420€ -282 137€ -150 951€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€ 1 063 032€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
801 215€ 697 009€ 551 125€ -628 357€ -667 080€ -944 313€ -1 011 168€ -1 738 173€ -1 213 983€ -999 342€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
6 681€ 104 206€ 145 884€ 1 179 482€ 38 722€ -117 620€ 66 854€ 19 721€ -131 186€ -214 641€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 522 311€ 1 285 877€ 1 015 157€ 1 098 435€ 2 350 380€ 2 677 831€ 2 582 234€ 3 262 077€ 3 211 065€ 3 178 267€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
129 103€ 143 321€ 91 417€ 93 506€ 71 854€ 71 659€ 111 050€ 649 782€ 491 386€ 482 109€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
129 103€ 143 321€ 91 417€ 93 506€ 71 854€ 71 659€ 111 050€ 649 782€ 491 386€ 482 109€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
62 024€ 58 748€ 60 803€ 45 703€ 43 135€ 82 219€ 135 782€ 63 004€ 66 743€ 73 506€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
62 024€ 58 748€ 60 803€ 45 703€ 43 135€ 41 724€ 41 806€ 43 486€ 34 509€ 25 799€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
32 235€ 47 707€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 40 495€ 93 976€ 19 518€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 331 184€ 1 083 808€ 862 937€ 959 227€ 2 235 391€ 2 523 953€ 2 335 401€ 2 549 292€ 2 652 936€ 2 622 652€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
563 034€ 465 067€ 476 566€ 585 349€ 783 995€ 1 077 536€ 897 528€ 1 169 871€ 1 667 385€ 2 042 969€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
420 852€ 338 023€ 214 492€ 202 098€ 186 585€ 168 359€ 182 894€ 148 929€ 140 500€ 111 103€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
169 004€ 217 072€ 136 194€ 129 351€ 118 045€ 1 162 598€ 1 169 214€ 1 148 145€ 750 133€ 359 078€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
169 200€ 62 610€ 34 001€ 35 590€ 41 633€ 26 893€ 34 884€ 19 363€ 20 878€ 16 255€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9 094€ 1 036€ 1 685€ 6 839€ 1 105 132€ 88 567€ 50 881€ 62 984€ 74 041€ 93 247€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 302 431€ 783 870€ 573 586€ 399 078€ 61 647€ 24 122€ 15 008€ 22 184€ 121 742€ 126 100€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 110€ 950€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
384 935€ 573 586€ 399 078€ 61 647€ 24 122€ 14 898€ 21 234€ 121 742€ 126 100€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
917 495€ 783 870€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
4 695 670€ 3 933 994€ 3 348 784€ 3 111 670€ 2 846 701€ 2 703 051€ 2 715 961€ 2 628 842€ 3 050 670€ 3 153 416€