Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MATHISON legal s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
226 361 € 145 724 € 117 989 € 110 067 € 94 907 € 32 550 € 21 489 € 11 346 € 7 392 € 5 365 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
51 073 € 57 571 € 35 207 € 32 975 € 40 569 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
51 073 € 57 571 € 35 207 € 32 975 € 40 569 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 073€ 57 571€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
35 207€ 32 975€ 40 569€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
175 288 € 88 153 € 82 782 € 77 092 € 54 338 € 32 550 € 21 489 € 11 346 € 7 392 € 5 365 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
150 264 € 53 905 € 30 099 € 33 617 € 39 437 € 20 164 € 8 140 € 500 € 350 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
78 573€ 33 452€ 15 322€ 27 328€ 30 306€ 18 485€ 8 140€ 500€ 350€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7 291€ 1 679€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
71 691€ 20 453€ 14 777€ 6 289€ 1 840€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
25 024 € 34 248 € 52 683 € 43 475 € 14 901 € 12 386 € 13 349 € 10 846 € 7 042 € 5 365 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
25 024€ 34 248€ 52 683€ 43 475€ 14 901€ 12 386€ 13 349€ 10 846€ 7 042€ 5 365€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
226 361 € 145 724 € 117 989 € 110 067 € 94 907 € 32 550 € 21 489 € 11 346 € 7 392 € 5 365 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
73 543 € 71 238 € 58 062 € 51 045 € 33 141 € 29 171 € 18 734 € 9 996 € 6 912 € 5 365 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
154€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
65 739€ 52 563€ 45 545€ 27 642€ 23 672€ 13 234€ 4 842€ 1 913€ 365€ 365€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 304 € 13 175 € 7 017 € 17 903 € 3 969 € 10 437 € 8 738 € 3 083 € 1 547 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
152 818 € 74 486 € 59 927 € 59 022 € 61 766 € 3 379 € 2 755 € 1 350 € 480 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
48 741€ 38 736€ 23 678€ 30 084€ 39 842€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
252€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
61 722 € 35 750 € 36 249 € 28 938 € 21 672 € 3 379 € 2 755 € 1 350 € 480 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
41 228€ 19 401€ 24 582€ 21 900€ 21 457€ 441€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 098€ 3 540€ 5 730€ 1 240€ 205€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
15 396€ 12 809€ 5 937€ 5 798€ 10€ 2 938€ 2 465€ 1 350€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
290€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
42 355€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci