Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akadémia osobnostného rozvoja Andyho Winsona s. r. o. [zrušená]

2016 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
328 857€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
333 398 € 117 133 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
15 715€ 7 187€
05
III.
Tržby z predaja služieb
313 141€ 105 573€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 450€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 542€ 923€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
327 604 € 103 644 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 363€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 816€ 10 881€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
257 665€ 85 125€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
44 347 € 2 146 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 864€ 1 482€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 471€ 522€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 012€ 142€
20
F.
Dane a poplatky
466€ 458€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 185€ 125€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 185€ 125€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 650€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 762€ 1 259€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 794 € 13 489 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
49 012 € 16 754 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
27 € 43 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 26€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 17€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 874 € 978 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5€ 1€
52
O.
Kurzové straty
1 747€ 611€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 122€ 366€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 847 € -935 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 947 € 12 554 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 565 € 3 635 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 565€ 3 635€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 382 € 8 919 €