Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 317 877 € 1 339 927 € 1 062 533 € 1 165 036 € 1 146 638 € 152 544 € 12 085 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
294 879 € 301 336 € 46 783 € 49 208 € 51 633 € 124 133 € 7 948 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
40 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 829 € 25 286 € 3 233 € 5 658 € 8 083 € 124 133 € 7 948 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 829€ 25 286€ 3 233€ 5 658€ 8 083€ 4 133€ 7 948€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
120 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
236 050 € 236 050 € 3 550 € 3 550 € 3 550 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 550€ 3 550€ 3 550€ 3 550€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
232 500€ 232 500€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
3 550€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 022 998 € 1 038 591 € 1 015 750 € 1 115 828 € 1 094 700 € 28 068 € 3 794 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
248 333 € 248 333 € 248 333 € 248 333 € 248 333 € 0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
248 333€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
37 638 € 37 638 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
37 638€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
772 967 € 789 746 € 766 101 € 828 014 € 804 876 € 26 752 € 275 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 257€ 24 240€ 414€ 814 080€ 792 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 368€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
103€ 1 166€ 42€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 752€ 275€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
771 607€ 764 340€ 765 645€ 13 934€ 2 508€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 698 € 512 € 1 316 € 1 843 € 3 853 € 1 316 € 3 519 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 698€ 512€ 1 316€ 1 843€ 85€ 158€ 1 437€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 768€ 1 158€ 2 082€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
305 € 343 € 343 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
305€ 343€ 343€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 317 877 € 1 339 927 € 1 062 533 € 1 165 036 € 1 146 638 € 152 544 € 12 085 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-64 035 € -56 421 € -42 053 € -10 604 € 4 965 € -37 170 € 468 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-61 421 € -47 053 € -15 604 € -35 € -4 532 € -4 532 € -431 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 532€ -4 532€ -431€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 614 € -14 368 € -31 449 € -15 569 € 4 497 € -37 638 € -4 101 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 381 912 € 1 396 348 € 1 104 586 € 1 175 640 € 1 141 673 € 189 714 € 11 617 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
55 € 62 € 0 € 0 € 0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
55€ 62€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 0 € 3 394 € 6 528 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 394€ 6 528€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
294 890 € 301 494 € 33 308 € 221 588 € 185 213 € 186 320 € 5 089 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
232 820€ 232 500€ 129€ 8 237€ 8 120€ 120€ 89€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
61 826€ 67 778€ 31 961€ 208 250€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
174 350€ 186 200€ 5 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
133€ 133€ 140€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
111€ 1 083€ 1 078€ 5 101€ 2 743€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 070 000€ 1 070 000€ 1 070 000€ 950 000€ 950 000€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 967 € 24 792 € 1 278 € 4 052 € 6 460 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16 967€ 24 792€ 1 278€ 4 052€ 6 460€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €