Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 402 406 € 1 352 835 € 1 317 877 € 1 339 927 € 1 062 533 € 1 165 036 € 1 146 638 € 152 544 € 12 085 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
284 981 € 291 224 € 294 879 € 301 336 € 46 783 € 49 208 € 51 633 € 124 133 € 7 948 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
40 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
8 931 € 15 174 € 18 829 € 25 286 € 3 233 € 5 658 € 8 083 € 124 133 € 7 948 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 931€ 15 174€ 18 829€ 25 286€ 3 233€ 5 658€ 8 083€ 4 133€ 7 948€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
120 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
236 050 € 236 050 € 236 050 € 236 050 € 3 550 € 3 550 € 3 550 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 550€ 3 550€ 3 550€ 3 550€ 3 550€ 3 550€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
3 550€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 117 425 € 1 061 611 € 1 022 998 € 1 038 591 € 1 015 750 € 1 115 828 € 1 094 700 € 28 068 € 3 794 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
248 333 € 248 333 € 248 333 € 248 333 € 248 333 € 248 333 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
248 333€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
37 638 € 37 638 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
37 638€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 114 424 € 812 136 € 772 967 € 789 746 € 766 101 € 828 014 € 804 876 € 26 752 € 275 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
328 173€ 33 262€ 1 257€ 24 240€ 414€ 814 080€ 792 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 368€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
110€ 103€ 1 166€ 42€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 752€ 275€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
786 141€ 778 874€ 771 607€ 764 340€ 765 645€ 13 934€ 2 508€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 001 € 1 142 € 1 698 € 512 € 1 316 € 1 843 € 3 853 € 1 316 € 3 519 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 001€ 1 142€ 1 698€ 512€ 1 316€ 1 843€ 85€ 158€ 1 437€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 768€ 1 158€ 2 082€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
305 € 343 € 343 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
305€ 343€ 343€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 402 406 € 1 352 835 € 1 317 877 € 1 339 927 € 1 062 533 € 1 165 036 € 1 146 638 € 152 544 € 12 085 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-18 332 € -8 968 € -64 035 € -56 421 € -42 053 € -10 604 € 4 965 € -37 170 € 468 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
33 000 € 33 000 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 0 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-46 969 € -69 034 € -61 421 € -47 053 € -15 604 € -35 € -4 532 € -4 532 € -431 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 532€ -4 532€ -431€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-9 363 € 22 066 € -7 614 € -14 368 € -31 449 € -15 569 € 4 497 € -37 638 € -4 101 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 420 738 € 1 361 803 € 1 381 912 € 1 396 348 € 1 104 586 € 1 175 640 € 1 141 673 € 189 714 € 11 617 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
56 € 73 € 55 € 62 € 0 € 0 € 0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
56€ 73€ 55€ 62€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 € 0 € 3 394 € 6 528 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 394€ 6 528€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
321 498 € 283 019 € 294 890 € 301 494 € 33 308 € 221 588 € 185 213 € 186 320 € 5 089 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
272 015€ 235 115€ 232 820€ 232 500€ 129€ 8 237€ 8 120€ 120€ 89€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
47 892€ 46 663€ 61 826€ 67 778€ 31 961€ 208 250€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
174 350€ 186 200€ 5 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
529€ 134€ 133€ 133€ 140€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 062€ 1 107€ 111€ 1 083€ 1 078€ 5 101€ 2 743€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 097 700€ 1 070 000€ 1 070 000€ 1 070 000€ 1 070 000€ 950 000€ 950 000€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 484 € 8 711 € 16 967 € 24 792 € 1 278 € 4 052 € 6 460 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 484€ 8 711€ 16 967€ 24 792€ 1 278€ 4 052€ 6 460€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé