Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
22 € 31 732 € 213 830 € 245 302 € 88 756 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 € 1 696 € 3 391 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
0 € 1 696 € 3 391 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 1 696€ 3 391€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
22 € 31 732 € 213 830 € 243 606 € 85 365 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
30 668 € 211 873 € 241 853 € 83 421 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
30 668€ 211 873€ 241 853€ 83 421€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
22 € 1 064 € 1 957 € 1 753 € 1 944 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
22€ 1 064€ 1 957€ 1 753€ 1 944€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
22 € 31 732 € 213 830 € 245 302 € 88 756 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-200 726 € -200 610 € -197 188 € -184 363 € -83 209 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-205 610€ -202 188€ -189 363€ -88 209€ -87 620€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-116 € -3 422 € -12 825 € -101 154 € -589 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
200 748 € 232 342 € 411 018 € 429 665 € 171 965 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
200 748 € 232 342 € 411 018 € 429 665 € 171 965 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
25 874€ 87 542€ 111 428€ 80 654€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 880€ 2 880€ 2 880€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
200 748€ 203 588€ 320 596€ 315 357€ 90 351€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci